แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
(School Management Support System : SMSS)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย      ลงในช่อง ที่ตรงกับความจริง
1.เพศ ชาย 56  คน  หญิง
2.อายุ   อายุต่ำกว่า 20 ปี    1 คน    อายุ 20 - 30 ปี 11 คน    อายุ 31 – 50 ปี 73 คน    อายุ 50 ปีขึ้นไป 2 คน
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 6 คน     สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน
4.สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ครูผู้ช่วย 9 คน     ครู 57 คน     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 6 คน     ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คน     อื่นๆ 0 คน

ตอนที่ 2  เป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความรู้ การดำเนินการ

คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อย

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

ด้านวิทยากร

 

 

 

 

 

1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

55

31

0

0

1

2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

53

31

2

1

0

3.การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม

54

29

3

0

1

4.มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม

50

34

1

1

1

5.การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้

52

29

4

2

0

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

52

31

2

1

1

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

 

 

 

 

 

1.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

77

8

1

0

1

2.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

69

15

1

1

1

3.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

59

21

4

1

2

4.อาหาร มีความเหมาะสม

65

19

1

1

1

ด้านความรู้ความเข้าใจ

 

 

 

 

 

1.ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม

32

26

14

9

6

2.ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม

46

33

7

1

0

ด้านการนำความรู้ไปใช้

 

 

 

 

 

1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

49

33

4

0

1

2.มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

45

35

6

1

0

3.คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

45

35

6

0

1

ตอนที่ 3  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะกลับหน้าหลัก

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินผล   :   (งานข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28)