แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
(
School Management Support System : SMSS)

 
โปรดกรอกรหัส SMIS
 


   

         โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
                    5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พอใจมาก
                    4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พอใจ
                    3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พอใจน้อย
                    2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า ไม่พอใจ
                    1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า ไม่พอใจมาก

SMIS

ผลการตอบแบบสอบถาม

จำนวนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินผล   :   ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28)