สหวิทยาเขตรัตนวงษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา  
สหวิทยาเขตหลักเมือง
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
สหวิทยาเขตกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
โรงเรียนละทายวิทยา โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
สหวิทยาเขตกำแพง
โรงเรียนกำแพง โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
โรงเรียนบึงบูรพ์ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  
สหวิทยาเขตขุขันธ์
โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนละลมวิทยา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์  
สหวิทยาเขตปรางค์กู่
โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนสวายพิทยาคม
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
โรงเรียนหนองคูวิทยา โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
สหวิทยาเขตพระวิหาร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนกระแชงวิทยา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
สหวิทยาเขตยศสุนทร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ
โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนคำเตยวิทยา
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร