งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์


รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

เรียงลำดับตามชั้น ห้อง เลขที่

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว นามสกุล เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
1 เด็กชาย คุณากร พรมโสภา 27405 1 2 3
2 เด็กชาย พันธุ์เพชร บัวหอม 27415 1 2 13
3 เด็กหญิง ปรีชญา ลินลาด 27427 1 2 25
4 เด็กหญิง พชรมน นัยนิตย์ 27466 1 3 25
5 เด็กชาย กฤตนัย สายราช 27521 1 5 2
6 เด็กชาย ธนากร บุญจันทร์ 27527 1 5 8
7 เด็กหญิง ณัฐิญา จิตปราโมทย์ 27540 1 5 21
8 เด็กหญิง ทิพวรรณ จันตรี 27541 1 5 22
9 เด็กชาย อติเทพ ค้าโค 27353 1 12 8
10 เด็กหญิง กิตติญา ปัญญาเอก 27356 1 12 12
11 เด็กหญิง สุรัสวดี อมร 27363 1 12 20
12 เด็กชาย ภูเมธ นราขจรวุฒิ 26789 2 1 11
13 เด็กชาย จักรพงษ์ อังครุฑ 26854 2 3 4
14 เด็กหญิง กชกร มาพงษ์ 26904 2 4 17
15 เด็กหญิง วิลาสินี บุญจันทร์ 26957 2 5 31
16 เด็กหญิง สุภารัตน์ อินทพันธ์ 26999 2 6 35
17 เด็กชาย รามิล เมืองจันทร์ 27012 2 7 10
18 เด็กหญิง เกวลิน ศรีชัยวาน 27021 2 7 19
19 เด็กชาย ธีรภัทร์ อินทวงษ์ 27049 2 8 9
20 เด็กหญิง วิยะดา ศรีวงค์ 27342 2 8 34
21 เด็กหญิง มุธิตา สวัสดีมูล-ออก 27186 2 11 31
22 เด็กชาย นิติรัฐการณ์ หมายสุข 27199 2 12 6
23 เด็กชาย ปรมินทร์ พิมพ์พัฒน์ 27200 2 12 7
24 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีษะมุข 27204 2 12 12
25 เด็กชาย ธนากร พรมมาสุข 26249 3 3 7
26 เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุรวิทย์ 26253 3 3 10
27 เด็กหญิง ดรุณี บัวเกษ-ออก 26340 3 5 18
28 เด็กชาย จิรายุ คานเขต 26356 3 6 3
29 เด็กชาย สุกัลย์ ทวีฃัย 26407 3 7 13
30 เด็กหญิง พลอยพรรณ เทพเสนา 27341 3 7 26
31 เด็กชาย เปมกรรชัย แหล่งหล้า 26479 3 9 9
32 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ซอม 26482 3 9 11
33 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ สว่างพัฒนกุล 26496 3 9 23
34 เด็กหญิง ปุญญาภา ศรีละพล 26546 3 11 32
35 นาย พีรวัตร เหลาสิงห์ 27812 4 2 11
36 นาย ทักษิน แสวงพันธ์ 25671 4 3 10
37 นาย กันตพล จิตรณรงค์ 27882 4 8 1
38 นาย ธนวัฒน์ ศรีอินทร์ 27883 4 8 5
39 นาย นำโชค เจริญทรัพย์ 25912 4 9 3
40 นาย นิพนธ์ แก้วรักษา 27890 4 9 4
41 นาย วิรพัฒน์ เงาศรี 25640 4 9 8
42 นาย อนุชา เชื้อแขก 27892 4 9 9
43 นาย ศุภกรณ์ ยศอาลัย 27915 4 12 8
44 นางสาว ปวีณา บับพาเสน-ออก 25101 5 1 19
45 นาย คมสรรค์ แรมกระโทก 27223 5 2 2
46 นาย ปณวัตร พงษ์ทอง 25244 5 2 7
47 นาย ภาณุเดช ศรีไสว 27343 5 2 9
48 นาย ยุทธนา ไกรษี 25083 5 2 10
49 นาย อธิวัตร บุญบำเรอ 27226 5 2 12
50 นาย อัษฎาวุฒิ งอมสงัด 25129 5 2 13
51 นาย กิตติศักดิ์ จำปาเรือง 25069 5 3 1
52 นาย ชัยธวัช บาอินทร์ 24990 5 3 4
53 นาย เถลิงรัฐ ส่งเสริม 25239 5 3 6
54 นาย ธวัชชัย สายราช 25072 5 3 7
55 นาย นันทวัสน์ ภูติยา 24959 5 3 10
56 นาย บรรเทิง สีดี 25001 5 3 11
57 นาย วิระชัย สุขหล้า 25162 5 3 15
58 นาย เอกชัย พรหมรางกูล 25089 5 3 18
59 นางสาว สังวาล คำแพง 25145 5 3 25
60 นางสาว สิริวิมล ทองจีน 25064 5 3 26
61 นางสาว อารีญา สิงห์ซอม 27243 5 3 29
62 นาย รชต เขียวอ่อน 27263 5 4 10
63 นาย สรศักดิ์ พาราม 25009 5 4 12
64 นาย สิทธิพงษ์ สมภาวะ 27247 5 4 14
65 นาย สิทธิศักดิ์ ยศโสธร 25049 5 4 15
66 นาย สิปปกร พันธ์วิลัย 25087 5 4 16
67 นาย อภิศักดิ์ นามวงษา 24929 5 4 17
68 นาย ธีรภัทร ชาลี 24875 5 6 3
69 นางสาว เกวลิน ปรีชาศิลป์-ออก 27267 5 6 12
70 นาย เกียรติศักดิ์ เหล่าแค 24871 5 8 1

 First / Previous / Next / Last

กลับหน้าหลัก

 

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ