งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

สรุปข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

รหัสชุมนุม
ชื่อชุมนุม (เรียง ก-ฮ)
สถานที่ดำเนินกิจกรรม
ที่ปรึกษาชุมนุม
ลงทะเบียนแล้ว (คน)
1
A-MATH/SUDOKU เฉพาะ ม.ปลาย-รับ 25 คน ห้อง 117 นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท_247
1
2
Crossword game-รับ 30 คน ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ_870
9
3
Drama ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา_848
19
4
East meets West_ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก-รับ 30 คน ห้อง 513 นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ_888
4
5
GT#2 -รับ 25 คน ห้อง 422 นางนิออนด์ รอบคอบ_343
22
6
GT#3 -รับ 23 คน ห้อง 421 นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์_333
19
7
guidance education ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ_433
73
8
KR English speaking club-รับ 40 คน ห้อง 528 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์_805
3
9
YC : Youth Counselor หน้าห้องฝ่ายพัฒนานักเรียน นายปัญญา พิมพ์หมื่น_340
33
10
กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ_726
28
11
การประกันภัย ห้อง 234 นางนิตยาภรณ๋ ใจเรือง_419
8
12
กีฬาทางน้ำ-รับ 50 คน สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง_515
49
13
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์-รับ 40 คน ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ_718
40
14
แกะสลักผักผลไม้-รับ 30 คน ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี_705
30
15
คณะกรรมการนักเรียน ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์_114
55
16
คณิตพิชืตโอเน็ต ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ_224
12
17
คนรักเสียงเพลง-รับ 25 คน หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา_344
25
18
คอมพิวเตอร์-รับ 30 คน ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์_709
30
19
งานประดิษฐ์ใบตอง ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม_703
24
20
งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ-รับ 20 คน อุตสาหกรรม2 นานพัฒนา พานจำนงค์_710
17
21
จรวดขวดน้ำ หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์_312
9
22
ดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร_605
23
23
ดนตรีพื้นเมือง ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์_606
50
24
ดนตรีสากล-รับ 60 คน ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา_604
57
25
ดาราศาสตร์ หัอง 324 นางสาวบังออน จุลพล_351
2
26
ตัดผมชาย-รับ 50 คน ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ_327
40
27
GT#1 -รับ 25 คน ห้อง 423 นายชยพล คำสิงห์_349
25
28
ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา เฉพาะ ม.ปลาย-รับ 30 คน ห้องโสตทัศนศึกษา นายทิว พจนา_352
4
29
เถ้าแก่น้อย-รับ 30 คน ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง_509
27
30
ทูบีนัมเบอร์วัน ห้องทูบีนัมเบอร์วัน นางธนาภา คำผุย_334
4
31
ธนาคารโรงเรียน-รับ 22 คน ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง_730
21
32
นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น-รับ 25 คน ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย_348
13
33
นักประดิษฐ์ ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์_226
22
34
นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์ ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์_211
41
35
นักศึกษาวิชาทหาร สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล_116
148
36
นาฏศิลป์ ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม_703
50
37
นิทานคุณธรรม ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง_436
18
38
ประชาสัมพันธ์-รับ 20 คน ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี_238
20
39
ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน-รับ 30 คน ใต้หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ นายสำราญ เจริญชัย_511
21
40
พลังภาษา เฉพาะ ม.4 ที่บกพร่องทางภาษาไทย ห้อง 128 นางจรูญศรี ศรีสุธรรม_123
3
41
พอเพียงเลี่ยงชีพ เฉพาะ ม.4/9 ห้อง 217 นางสาววิไล อุกาพรหม_706
31
42
พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู_125
66
43
พืชสมุนไพร ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา_708
220
44
เพื่อนช่วยเพื่อน-รับ 30 คน ห้อง 412 นางสุธาทิพย์ แสงงาม_346
27
45
ฟิตเนส ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ_966
64
46
ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด_516
123
47
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ห้อง 231 นางสาวญาณา วาจนสุนทร_435
19
48
ภาพยนตร์สั้น-รับ 30 คน ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล_440
21
49
ภาษาจีน ห้อง 525 Mr.Liu Bo_818
8
50
ภาษาพาสนุก-รับ 10 คน ห้อง 126 นายสุพัฒน์ บุญนำ_128
5
51
ภาษาเพื่อความบันเทิง-รับ 20 คน ห้อง 318 นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา_887
2
52
ภาษาลาว-รับ 20 คน ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง_814
20
53
ภูมิปัญญาไทย ห้อง 227 นางสาวทศพร คูณทวี_424
18
54
มวยไทยสมัครเล่น ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน_510
24
55
เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์_339
21
56
ยุวกวี ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง_109
13
57
ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี_206
6
58
ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน_126
18
59
ยุวประกันภัย1-รับ 38 คน ห้อง 238 นางณภัค สิมณี_414
19
60
ร้อง เล่น เป็นละคร ห้อง 128 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ_118
0
61
ร้องเพลงสากล-รับ 30 คน ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช_876
7
62
รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น-รับ 30 คน ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท_311
14
63
รักษ์ไทย ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว_431
17
64
รักษ์โลก-รับ 50 คน ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา_322
33
65
รักษ์ห้องเรียน เฉพาะ ม.5/1 ห้อง 218 นางจรรยา เลิศล้ำ_722
23
66
เรารักสนุนไพรไทย-รับ 60 คน ห้อง 413 นางสมรักษ์ เพชรผา_789
32
67
ศิลปะ ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร_609
94
68
ศิลปะกับชีวิต ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา_611
24
69
สนุกกับคำศัพย์ ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์_880
8
70
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์-รับ 40 คน ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ_316
33
71
สนุกคิดสนุกทำ ห้อง 325 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล_332
28
72
สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ห้อง 235 นางสาวอำภา จันทร์ผาย_438
8
73
สหกรณ์-รับ 30 คน ห้องสหกรณ์ นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร_223
30
74
สหกรณ์โรงเรียน เฉพาะ ม.5/10 ห้อง 114 นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม_230
10
75
สังคมฯ จิตอาสา-ยกเลิกชุมนุม -ยกเลิกชุมนุม -ยกเลิกชุมนุม
0
76
เสริมสวยสตรี ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์_720
59
77
หมากรุกไทย หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์_811
5
78
หุ่นยนต์-รับ 25 คน ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์_335
13
79
อนุรักษ์สมุนไพรไทย ห้อง 113 นายสมพงษ์ ละชั่ว_227
14
80
อาชีพสู่อาเซียน-รับ 20 คน ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ_711
7
81
วอลเลย์บอล-รับ 90 คน สนามวอลเลย์บอล นายกงจักร บัวลา_604
82

กลับหน้าหลัก

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ