งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

ตรวจสอบข้อมูลการ "ลง/ไม่ลง" ทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

No ID ชื่อ-นามสกุล-ชั้น/ห้อง-เลขที่
สถานที่ร่วมกิจกรรม
คุณครูที่ปรึกษา ชุมนุมที่ลงทะเบียนแล้ว
2 27365 เจษฎา บุญบำเรอ-ม.1/1No.2 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
3 27366 ฐาปกรณ์ ศรีส่ง-ม.1/1No.3 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
4 27367 ตะวัน ศรีแก้วกุล-ม.1/1No.4 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
5 27368 ทินกร พละศักดิ์-ม.1/1No.5 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
6 27369 ธนัฐ แสงส่อง-ม.1/1No.6 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
7 27370 ธีรสิทธิ์ สอนไชยาติ-ม.1/1No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
8 27371 นนทพันธ์ ลินลาด-ม.1/1No.8 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
9 27372 นัฐกุล ศรีสม-ม.1/1No.9 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
10 27373 บัณฑิต โสรี-ม.1/1No.10 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
11 27374 ภาณุพงศ์ ชาภักดี-ม.1/1No.11 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
12 27375 ภูมินทร์ พรหมอุ่น-ม.1/1No.12 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
13 27376 ภูวฤทธิ์ สิมณี-ม.1/1No.13 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
14 27377 ศุภณัฐ ยุภา-ม.1/1No.14 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
15 27378 สันติภาพ อัมภรัตน์-ม.1/1No.15 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
16 27379 อภิรักษ์ พันธ์สุโพธิ์-ม.1/1No.16 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
17 27380 อิสรานุกูล สะอาด-ม.1/1No.17 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
18 27381 กนกวรรณ บุญใหญ่-ม.1/1No.18 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
19 27382 กมลรัตน์ พิมพร-ม.1/1No.19 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
20 27383 กรณ์วิภา สาแก้ว-ม.1/1No.20 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
21 27384 กุลธิดา ดีเสมอ-ม.1/1No.21 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
22 27385 ชลดา แก้วศรีนนท์-ม.1/1No.22 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
23 27386 ธารารัตน์ บุญสงค์-ม.1/1No.23 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
24 27387 ธิดารัตน์ โทวงศ์-ม.1/1No.24 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
25 27388 นิตยา สิงห์ซอม-ม.1/1No.25 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
26 27389 ปิยมาส รองสุพรรณ-ม.1/1No.26 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
27 27390 ยุวธิดา ดวงเว้า-ม.1/1No.27 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
28 27391 วรรณธิดา พาหา-ม.1/1No.28 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
29 27392 วรรณะพร ยุภา-ม.1/1No.29 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
30 27393 วริศรา สุวรรณดี-ม.1/1No.30 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
31 27394 วิญาพร สลักคำ-ม.1/1No.31 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
32 27395 ศิริพัชรา พิมพา-ม.1/1No.32 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
33 27396 ศุฑาภัทร ศิริบูรณ์-ม.1/1No.33 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
34 27397 สาวิตรา กิ่งผา-ม.1/1No.34 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
35 27398 สิดาพร ชาภักดี-ม.1/1No.35 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
36 27399 สุพิชชา วงศ์ใหญ่-ม.1/1No.36 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
37 27400 สุวาทินี สาโถน-ม.1/1No.37 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
38 27401 อัจจิมา ศรีไสย-ม.1/1No.38 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
39 27402 อารียา สายลุน-ม.1/1No.39 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
40 27403 ขจรศักดิ์ พหุนันต์-ม.1/2No.1 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
41 27404 คณิศร พุฒพวง-ม.1/2No.2 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
42 27405 คุณากร พรมโสภา-ม.1/2No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
43 27406 จักรพรรดิ คำชาลี-ม.1/2No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
44 27407 ชวัลวิทย์ เดชสูงเนิน-ม.1/2No.5 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
45 27408 ณภัทร พวงจำปา-ม.1/2No.6 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
46 27409 ณรงค์ศักดิ์ เวียงคำ-ม.1/2No.7 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
47 27410 ณัฐพล สมปาน-ม.1/2No.8 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
48 27411 ธนพร ชมพูพื้น-ม.1/2No.9 ห้อง 113 นายสมพงษ์ ละชั่ว อนุรักษ์สมุนไพรไทย
49 27412 นิติภูมิ ศรีรักษา-ม.1/2No.10 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
50 27413 บวรวิชญ์ มาพงษ์-ม.1/2No.11 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
51 27414 ปัณณธร มาพงษ์-ม.1/2No.12 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
52 27415 พันธุ์เพชร บัวหอม-ม.1/2No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
53 27416 รัฐพงษ์ ศรีชัยบาล-ม.1/2No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
54 27417 สิริวิทย์ สีจันฮด-ม.1/2No.15 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
55 27418 สุรเดช อยู่ทอง-ม.1/2No.16 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
56 27419 สุวิจักขณ์ พลศักดิ์-ม.1/2No.17 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
57 27420 กาญจนา ศรีรักษา-ม.1/2No.18 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
58 27421 กำไลหยก สีทา-ม.1/2No.19 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
59 27422 จิตรา อินศวร-ม.1/2No.20 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
60 27423 จุฬารัตน์ บุญแฮด-ม.1/2No.21 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
61 27424 ชลธิชา พันธ์ผา-ม.1/2No.22 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
62 27425 ธนพร บุนนาค-ม.1/2No.23 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
63 27426 เบญญาภรณ์ ยอดสิงห์-ม.1/2No.24 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
64 27427 ปรีชญา ลินลาด-ม.1/2No.25 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
65 27428 พัชรฤดี ปักปิ่น-ม.1/2No.26 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
66 27429 พิมพ์ชนก สุขเกษม-ม.1/2No.27 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
67 27430 มิ่งกมล งามรัตนศักดิ์-ม.1/2No.28 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
68 27431 รติมา วิมลสุข-ม.1/2No.29 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
69 27432 รุ่งฤดี โพธิกุล-ม.1/2No.30 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
70 27433 วรัญญา แจ้อุบล-ม.1/2No.31 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
71 27434 วิรงรอง ทองเบ้า-ม.1/2No.32 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
72 27435 ศิริมา บุตรวงศ์-ม.1/2No.33 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
73 27436 สริตา มุ่งหมาย-ม.1/2No.34 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
74 27437 สิราวรรณ บัวจูม-ม.1/2No.35 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
75 27438 สิรินภา สีหาภาค-ม.1/2No.36 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
76 27439 สุกานต์ดา ปรัชญาประเสริฐ-ม.1/2No.37 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
77 27440 สุภาวดี สีมา-ม.1/2No.38 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
78 27441 อริสรา ประธาน-ม.1/2No.39 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
79 27442 จารุกิตติ์ บุญรินทร์-ม.1/3No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
80 27443 ไชยภัทร เวียงคำ-ม.1/3No.2 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
81 27444 ตะวัน โสวรรณี-ม.1/3No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
82 27445 ทวีศักดิ์ ปัจชาบุตร-ม.1/3No.4 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
83 27446 ทศพล นามพรม-ม.1/3No.5 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
84 27447 ธนกร นามนาง-ม.1/3No.6 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
85 27448 ธนชาติ ชาภักดี-ม.1/3No.7 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
86 27449 ธรณ์ธันย์ ขันติโก-ม.1/3No.8 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
87 27450 ธิติพันธ์ คุณธรรม-ม.1/3No.9 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
88 27451 นนธวัช อินทชัย-ม.1/3No.10 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
89 27452 พงศธร พิริยะกิจไพบูลย์-ม.1/3No.11 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
90 27453 พัสกร ชัยสันเทียะ-ม.1/3No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
91 27454 ระพีพัฒน์ ทาตะบุตร-ม.1/3No.13 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
92 27455 วัชร์โรจน์ ประสานพันธ์-ม.1/3No.14 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
93 27456 ศุภกิตติ์ โสภากุ-ม.1/3No.15 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
94 27457 อนุชิต สิงห์ซอม-ม.1/3No.16 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
95 27458 อลงกรณ์ สายลาด-ม.1/3No.17 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
96 27459 กุลกัญญา ชราศรี-ม.1/3No.18 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
97 27460 จินตนา บุญสร้อย-ม.1/3No.19 ห้อง 231 นางสาวญาณา วาจนสุนทร ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
98 27461 ชลนิการณ์ บำรุงภักดี-ม.1/3No.20 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
99 27462 ญาดารัตน์ ทองล้วน-ม.1/3No.21 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
100 27463 นุชจริญ รัตนะวงค์สวัสดิ์-ม.1/3No.22 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
101 27464 ประภากร หงษ์ศิลา-ม.1/3No.23 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
102 27465 ปุญณิศา สาลิกา-ม.1/3No.24 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
103 27466 พชรมน นัยนิตย์-ม.1/3No.25 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
104 27467 พรทิพย์ นามวงษา-ม.1/3No.26 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
105 27468 พรนัชชา ผิวจันทร์-ม.1/3No.27 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
106 27469 พรรณทิพย์ อินตาโย-ม.1/3No.28 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
107 27470 พรรณิภา อุ่นนันกาศ-ม.1/3No.29 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
108 27471 เพ็ญนภา ทึกทา-ม.1/3No.30 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
109 27472 ภัทริดา สุริโย-ม.1/3No.31 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
110 27473 ลลิตา วันเจริญ-ม.1/3No.32 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
111 27474 สุธิราพรรณ อุดชาชน-ม.1/3No.33 ห้อง 525 Mr.Liu Bo ภาษาจีน
112 27475 สุพัตรา บุญช่วน-ม.1/3No.34 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
113 27476 สุภัสสร ทองวิทย์-ม.1/3No.35 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
114 27477 อรจิรา ไชยชาติ-ม.1/3No.36 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
115 27478 อริศรา คณาญาติ-ม.1/3No.37 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
116 27479 อัจฉราภรณ์ พลชัย-ม.1/3No.38 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
117 27480 อุมาพร สุขอ้วน-ม.1/3No.39 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
118 27481 กฤษดา ฮงทอง-ม.1/4No.1 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
119 27482 จักรพงษ์ กิ่งบู-ม.1/4No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
120 27483 เจตคติ สายสิม-ม.1/4No.3 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
121 27484 ชัยณรงค์ ประทาย-ม.1/4No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
122 27485 เทวภูมิ จงเทพ-ม.1/4No.5 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
123 27486 ธนวัฒน์ เพียรดี-ม.1/4No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
124 27487 พันธกานต์ ขันติวงษ์-ม.1/4No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
125 27488 พิพรรธณ์ เอี่ยมปราณีต-ม.1/4No.8 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
126 27489 ฟากฟ้า พวงต้น-ม.1/4No.9 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
127 27490 ภานุวัฒน์ จันทร์ทรง-ม.1/4No.10 ห้อง 113 นายสมพงษ์ ละชั่ว อนุรักษ์สมุนไพรไทย
128 27491 ภานุวัฒน์ สมพร-ม.1/4No.11 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
129 27492 รชต บุญวรรณ-ม.1/4No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
130 27493 ศุภกิจ พงษ์เกษ-ม.1/4No.13 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
131 27494 อนันตปรีชา จันลา-ม.1/4No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
132 27495 อิทธิพล สิงห์ซอม-ม.1/4No.15 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
133 27496 อิศวะ ไชยนุประภา-ม.1/4No.16 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
134 27497 กมลวรรณ บุญศักดิ์-ม.1/4No.17 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
135 27498 ขนิษฐา สอนโคตร-ม.1/4No.18 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
136 27499 จันจิรา อารีย์-ม.1/4No.19 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
137 27500 ฐิติยา โพธิ์จันทร์-ม.1/4No.20 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
138 27501 ธวินันท์ พรมล้วน-ม.1/4No.21 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
139 27502 ธีริศรา ไชยเชษฐ์-ม.1/4No.22 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
140 27503 นริสรญา แก้วมะณะ-ม.1/4No.23 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
141 27504 บัณฑิตา หวังจันทร์-ม.1/4No.24 ห้อง 113 นายสมพงษ์ ละชั่ว อนุรักษ์สมุนไพรไทย
142 27505 ปวีณา เชื้อทุม-ม.1/4No.25 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
143 27506 พรรณรินทร์ ยอดยาน-ม.1/4No.26 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
144 27507 พิชญาภา จันทร์ละออ-ม.1/4No.27 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
145 27508 วันนิพา ศรีหาบุตร-ม.1/4No.28 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
146 27509 วาสนา ตะเคียน-ม.1/4No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
147 27510 ศรัญญา ไกษร-ม.1/4No.30 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
148 27511 ศุภรัตน์ เครือคุณ-ม.1/4No.31 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
149 27512 สุนัฐดา พวงจำปา-ม.1/4No.32 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
150 27513 อนันธิดา จันทร์ละออ-ม.1/4No.33 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
151 27514 อนุธิดา เชื้อปรางค์-ม.1/4No.34 ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
152 27515 อภิญญา พลศักดิ์-ม.1/4No.35 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
153 27516 อรัญญา รองสุพรรณ-ม.1/4No.36 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
154 27517 อัญชลี ชารี-ม.1/4No.37 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
155 27518 อาทิตยา จันทะสาร-ม.1/4No.38 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
156 27519 อารยา สายราช-ม.1/4No.39 ห้อง 525 Mr.Liu Bo ภาษาจีน
157 27520 กรีนชัย ไหลหาโคตร-ม.1/5No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
158 27521 กฤตนัย สายราช-ม.1/5No.2 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
159 27522 ก้องภพ มูลชารี-ม.1/5No.3 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
160 27523 คณากร นานอก-ม.1/5No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
161 27524 จิระพัชร ปัตนา-ม.1/5No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
162 27525 ณัฐพนธ์ รันทม-ม.1/5No.6 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
163 27526 ทยากร นันทรักษ์-ม.1/5No.7 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
164 27527 ธนากร บุญจันทร์-ม.1/5No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
165 27528 ธนากร เอกศิริ-ม.1/5No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
166 27529 ธิติสรรค์ คำแก่น-ม.1/5No.10 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
167 27530 ธีระพล วงษ์แหล้-ม.1/5No.11 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
168 27531 บวรทัต แสวงพันธ์-ม.1/5No.12 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
169 27532 ปิยณัฐ ธนะศรี-ม.1/5No.13 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
170 27533 วงศกร ไชยชนะ-ม.1/5No.14 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
171 27534 ศุภกร แสงใส-ม.1/5No.15 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
172 27535 อลงกรณ์ สุภาพ-ม.1/5No.16 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
173 27536 จามจุรี พิมพ์สวัสดิ์-ม.1/5No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
174 27537 จิราภรณ์ ขะยุง-ม.1/5No.18 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
175 27538 ชลดา เขียวอ่อน-ม.1/5No.19 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
176 27539 ชุดานันท์ เอกศิริ-ม.1/5No.20 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
177 27540 ณัฐิญา จิตปราโมทย์-ม.1/5No.21 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
178 27541 ทิพวรรณ จันตรี-ม.1/5No.22 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
179 27542 ธนวรรณ นามดี-ม.1/5No.23 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
180 27543 ธนวรรณ ทองนาค-ม.1/5No.24 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
181 27544 ธลัสนันท์ บัวหอม-ม.1/5No.25 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
182 27545 นันทวดี ภารการ-ม.1/5No.26 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
183 27546 นันทิดา ดวงจันทร์-ม.1/5No.27 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
184 27547 นิตยา วงค์วันนา-ม.1/5No.28 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
185 27548 เนตรนภา คงคา-ม.1/5No.29 ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
186 27549 บัณฑิตา จันทะสาร-ม.1/5No.30 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
187 27550 เบญจพร อิ่มอ้วน-ม.1/5No.31 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
188 27551 พรสุดา พอใจ-ม.1/5No.32 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
189 27552 ภริตา พุทธขันธ์-ม.1/5No.33 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
190 27553 วลัยพรรณ อุปถัมภ์-ม.1/5No.34 ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
191 27554 ศศิธร ตุงคุณะ-ม.1/5No.35 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
192 27555 สุชานันท์ เหมือนมาตย์-ม.1/5No.36 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
193 27556 สุธาสินี ธงชัย-ม.1/5No.37 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
194 27557 อภิญญา พงษ์ทอง-ม.1/5No.38 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
195 27558 อรนิดา เหลียวสูง-ม.1/5No.39 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
196 27559 กันตฤทธิ์ ศรสันติ-ม.1/6No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
197 27560 กิตติพงศ์ ศุภเลิศ-ม.1/6No.2 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
198 27561 เกียรติศักดิ์ ภาดี-ม.1/6No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
199 27562 ฐัตพงศ์ ดาดวง-ม.1/6No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
200 27563 ณัฐดนัย จันทร์ถา-ม.1/6No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
201 27564 ณาญพัฒน์ เกษศรี-ม.1/6No.6 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
202 27565 ธนาวัฒิ กตัญญู-ม.1/6No.7 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
203 27566 ธนาวุฒิ บุญเริ่ม-ม.1/6No.8 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
204 27567 พงษ์พัฒน์ กตัญญู-ม.1/6No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
205 27568 เมธี วงษา-ม.1/6No.10 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
206 27569 รณชัย แพงคำ-ม.1/6No.11 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
207 27570 วราวุฒิ บัวแย้ม-ม.1/6No.12 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
208 27571 ศุภกร ทิพย์จันทร์-ม.1/6No.13 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
209 27572 อนุชา วรรณรัตน์-ม.1/6No.14 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
210 27573 อนุวัฒน์ ภาพงค์-ม.1/6No.15 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
211 27574 อเล็กซานเดอร์ วงค์บุตตะ-ม.1/6No.16 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
212 27575 กนกทิพย์ เดือนโชติ-ม.1/6No.17 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
213 27576 เกศรา ฮงทอง-ม.1/6No.18 ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
214 27577 จิรดา คำมา-ม.1/6No.19 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
215 27578 จุราวรรณ คำนวณ-ม.1/6No.20 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
216 27579 บัณฑิตา กว้างขวาง-ม.1/6No.21 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
217 27580 บุษยมาศ พัดโธสง-ม.1/6No.22 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
218 27581 ประกายมาศ ศรีหาบุตร-ม.1/6No.23 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
219 27582 ปราณปรียา หมายมั่น-ม.1/6No.24 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
220 27583 ปวิชญาดา อัมภรัตน์-ม.1/6No.25 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
221 27584 ปัทมวรรณ สินโพธิ์-ม.1/6No.26 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
222 27585 พรรณนิภา จันทร์สีชา-ม.1/6No.27 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
223 27586 พรสรวง บุญรัตน์-ม.1/6No.28 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
224 27587 พัชราภา จิบจันทร์-ม.1/6No.29 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
225 27588 แพรพรรณ ไกรษี-ม.1/6No.30 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
226 27589 ไพลิน เสนาภักดิ์-ม.1/6No.31 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
227 27590 มณฑกานต์ กิ่งบู-ม.1/6No.32 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
228 27591 รัตนา สังขะพงษ์-ม.1/6No.33 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
229 27592 ลลิตา วงค์ใหญ่-ม.1/6No.34 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
230 27593 วันวิสา ยศศิริ-ม.1/6No.35 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
231 27594 สรณ์สิริ คุงพุท-ม.1/6No.36 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
232 27595 สุพรรษา ดวงเสนาะ-ม.1/6No.37 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
233 27596 สุภณิดา สืบสิงห์-ม.1/6No.38 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
234 27597 อารียา กิ่งพิลา-ม.1/6No.39 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
235 27598 กรกฎ การเมฆ-ม.1/7No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
236 27599 กฤษฏา วรรณทวี-ม.1/7No.2 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
237 27600 จักรพล โสนาม-ม.1/7No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
238 27601 จิตติ บัวแก้ว-ม.1/7No.4 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
239 27602 เจษฎา ผ่าโผน-ม.1/7No.5 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
240 27603 ชนะชัย จันทร์แจ้ง-ม.1/7No.6 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
241 27604 ชุติพนธ์ ส่งเสริม-ม.1/7No.7 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
242 27605 ณัฐพัฒน์ เชื้อเคน-ม.1/7No.8 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
243 27606 ธรณินทร์ เทพศิริ-ม.1/7No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
244 27607 ธิติพัฒน์ สมศรี-ม.1/7No.10 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
245 27608 ธีรพล คำนนท์-ม.1/7No.11 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
246 27609 ภาณุพงศ์ หอกคำ-ม.1/7No.12 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
247 27610 ภูมิพัฒน์ สายสุพรรณ-ม.1/7No.13 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
248 27611 วัชรวรงค์ โคตรแก้ว-ม.1/7No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
249 27612 ศุภกร พงษ์เกษ-ม.1/7No.15 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
250 27613 อภิลักษณ์ ประสาน-ม.1/7No.16 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
251 27614 กมลลักษณ์ อาหาสิเม-ม.1/7No.17 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
252 27615 การันตี บุญศักดิ์-ม.1/7No.18 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
253 27616 กิตติยา สุภาพ-ม.1/7No.19 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
254 27617 กุลรัตน์ ราชบุญคุณ-ม.1/7No.20 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
255 27618 กุสุมา เหล่าแค-ม.1/7No.21 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
256 27619 ฉวีวรรณ บุญอาษา-ม.1/7No.22 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
257 27620 ชนิตา วงศ์ใหญ่-ม.1/7No.23 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
258 27621 ชลธิชา พูลภิรมย์-ม.1/7No.24 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
259 27622 ธัญวรรณ ม่วงพิพัฒน์กุล-ม.1/7No.25 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
260 27623 ธันยพร บันเทิง-ม.1/7No.26 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
261 27624 ธิดารัตน์ อารีย์-ม.1/7No.27 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
262 27625 นฤมล บุญฉลวย-ม.1/7No.28 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
263 27626 นันทกานต์ เสาร์ชัย-ม.1/7No.29 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
264 27627 เบญจรัตน์ บุญสาร-ม.1/7No.30 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
265 27628 ปรียานุช ทาระ-ม.1/7No.31 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
266 27629 พรธีรา โหงษา-ม.1/7No.32 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
267 27630 พิชานันท์ สมัครสมาน-ม.1/7No.33 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
268 27631 พิมพ์ชนก ทองทวี-ม.1/7No.34 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
269 27632 มนัสนันท์ วิมลสุข-ม.1/7No.35 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
270 27633 ศิริญาภรณ์ ทุมวงค์-ม.1/7No.36 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
271 27634 สุรัตดา เกตุชาติ-ม.1/7No.37 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
272 27635 อรยา เงาศรี-ม.1/7No.38 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
273 27636 อินทิรา ภุมรินทร์-ม.1/7No.39 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
274 27637 ชุมพล ทองจันทร์-ม.1/8No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
275 27638 ณภัทร แสงเทียน-ม.1/8No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
276 27639 ธีรวัฒน์ กรวยสุวรรณ-ม.1/8No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
277 27640 ธีรวัฒน์ ตันสิงห์-ม.1/8No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
278 27641 นฤเทศร์ สิทธิสงคราม-ม.1/8No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
279 27642 นันทชัย สุรัตน์-ม.1/8No.6 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
280 27643 เนติพงศ์ สมวงษ์-ม.1/8No.7 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
281 27644 ปกรณ์เกียรติ อรรถสิงห์-ม.1/8No.8 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
282 27645 ปริวัฒน์ บุญเต็ม-ม.1/8No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
283 27646 ปัญญากร คำหอม-ม.1/8No.10 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
284 27647 ปีติภัทร อนันต์-ม.1/8No.11 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
285 27648 ภูบดี รัชนีภาค-ม.1/8No.12 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
286 27649 ภูมิไพโรจน์ บุญรัตน์-ม.1/8No.13 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
287 27650 สราวุฒิ ทองเพ็ญ-ม.1/8No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
288 27651 อภิรักษ์ ข้องนอก-ม.1/8No.15 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
289 27652 กรณ์ลดา สุขวงค์-ม.1/8No.16 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
290 27653 กัญญารัตน์ สายแก้ว-ม.1/8No.17 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
291 27654 ชนัญชิดา สีหาบุตร-ม.1/8No.18 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
292 27655 ณัฐชยา ไชยนรา-ม.1/8No.19 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
293 27656 ณัฐนรี โคตะสา-ม.1/8No.20 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
294 27657 ณัฐรินทร์ บุญจันทร์-ม.1/8No.21 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
295 27658 ธัญชนก สุขสุลี-ม.1/8No.22 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
296 27659 เบญจภรณ์ ธงศรี-ม.1/8No.23 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
297 27660 ปรีชยา เย็นจันทึก-ม.1/8No.24 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
298 27661 ปัทมาวรรณ พันธ์อุ่น-ม.1/8No.25 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
299 27662 ปาริฉัตร มาแย้ม-ม.1/8No.26 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
300 27663 ฝนทิพย์ รักษาเชื้อ-ม.1/8No.27 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
301 27664 พินก์สุดา พิมพ์นนท์-ม.1/8No.28 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
302 27665 รุจีรา บุญตวง-ม.1/8No.29 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
303 27666 ลักขณา เขียวอ่อน-ม.1/8No.30 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
304 27667 วรรณภา เข็มธนู-ม.1/8No.31 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
305 27668 วรัญญา เพชรผา-ม.1/8No.32 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
306 27669 ศศิประภา พวงจำปา-ม.1/8No.33 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
307 27670 สิริยากร พรมพื้น-ม.1/8No.34 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
308 27671 สุพัชรภรณ์ บุญเริ่ม-ม.1/8No.35 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
309 27672 สุภาพร สารสุข-ม.1/8No.36 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
310 27673 อัญญารัตน์ มนัสศิลา-ม.1/8No.37 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
311 27674 อาทิตยาพร เทียมทัด-ม.1/8No.38 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
312 27675 กิตติพัฒน์ แสงงาม-ม.1/9No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
313 27676 คเณศร์ คำตา-ม.1/9No.2 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
314 27677 ณัฐพล ศิริวงษ์-ม.1/9No.3 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
315 27678 ณัฐพล พละศักดิ์-ม.1/9No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
316 27679 ณัฐภัทร จำปาใด-ม.1/9No.5 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
317 27680 ดนัย คุณธรรม-ม.1/9No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
318 27681 ทินภัทร โคตะสา-ม.1/9No.7 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
319 27682 ธนชัย กันภัย-ม.1/9No.8 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
320 27683 นิรันดร์ แดงเกลี้ยง-ม.1/9No.9 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
321 27684 พันธมิตร ทางทอง-ม.1/9No.10 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
322 27685 พีรพัฒน์ คำแพง-ม.1/9No.11 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
323 27686 มนต์มนัส อุปถัมภ์-ม.1/9No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
324 27687 วรเทพ ทาระ-ม.1/9No.13 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
325 27688 วีระพล บุญยืน-ม.1/9No.14 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
326 27689 อภิวัฒน์ ศิริบูรณ์-ม.1/9No.15 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
327 27690 อัครพนธ์ สมบูรณ์-ม.1/9No.16 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
328 27691 อัษฎาวุฒิ วงยะมาตย์-ม.1/9No.17 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
329 27692 กชพร ยุรยาตร-ม.1/9No.18 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
330 27693 กัลยา จิตรลำใย-ม.1/9No.19 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
331 27694 กิตติยา พื้นพรม-ม.1/9No.20 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
332 27695 ชนาพร คำศิริ-ม.1/9No.21 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
333 27696 ญาณภัทร เจริญทรัพย์-ม.1/9No.22 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
334 27697 ดารกาชนก บุญนำ-ม.1/9No.23 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
335 27698 ธีราภรณ์ พันธ์ผา-ม.1/9No.24 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
336 27699 นันทกาญจน์ เมืองพลงาม-ม.1/9No.25 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
337 27700 นิภัทธา สุมนศิลป์-ม.1/9No.26 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
338 27701 ปณิดา โสพัฒน์-ม.1/9No.27 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
339 27702 ปนัดดา อุดม-ม.1/9No.28 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
340 27703 ปัทมา บัวทอง-ม.1/9No.29 ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ อาชีพสู่อาเซียน
341 27704 ปิยะรัตน์ แสนทวีสุข-ม.1/9No.30 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
342 27705 ยุวธิดา พงษ์พรม-ม.1/9No.31 ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ อาชีพสู่อาเซียน
343 27706 วชิราภรณ์ ทองสุข-ม.1/9No.32 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
344 27707 วรรณวิษา วงษ์แสวง-ม.1/9No.33 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
345 27708 วิรกานต์ แสนคุ้ม-ม.1/9No.34 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
346 27709 ศิวพร ศรีวิชัย-ม.1/9No.35 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
347 27710 สินีรัตน์ ชิณวงษ์-ม.1/9No.36 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
348 27711 อมรรัตน์ ยศศิริ-ม.1/9No.37 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
349 27712 อังคณา คูหา-ม.1/9No.38 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
350 27713 อัลชลิตา บุตรประโคน-ม.1/9No.39 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
351 27714 กฤษฎาพร เจริญนิตย์-ม.1/10No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
352 27715 คณิศร บุญพอ-ม.1/10No.2 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
353 27717 ณภัทร หงษ์ทอง-ม.1/10No.4 ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตพิชืตโอเน็ต
354 27718 ณภัทร เชื้อชม-ม.1/10No.5 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
355 27719 ณัฐวัฒน์ แสงเอี่ยม-ม.1/10No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
356 27720 นาวี แก้วมณี-ม.1/10No.7 ห้อง 231 นางสาวญาณา วาจนสุนทร ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
357 27721 ปุณยวีร์ อุ่นหล้า-ม.1/10No.8 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
358 27716 พิพัฒน์พงษ์ พันธ์มา-ม.1/10No.3 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
359 27722 วีรพล กลิ่นจงกล-ม.1/10No.9 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
360 27723 สิทธิพล ชินวงศ์-ม.1/10No.10 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
361 27724 อดุลวิทย์ ไชยสิทธิ์-ม.1/10No.11 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
362 27725 อนันต์ สิงห์ซอม-ม.1/10No.12 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
363 27726 อนุวัฒน์ เสนไสย์-ม.1/10No.13 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
364 27727 กัลยกร จันทร์หอม-ม.1/10No.14 ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
365 27728 กิตติวรา บัวงาม-ม.1/10No.15 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
366 27729 ชลธิชา เสามั่ง-ม.1/10No.16 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
367 27730 ฐิตาพร ทองศรีชุม-ม.1/10No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
368 27731 ธัญวรัตน์ วงศ์ชนะ-ม.1/10No.18 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
369 27732 ธิดารัตน์ พิมประจิตร-ม.1/10No.19 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
370 27733 นริศรา จันต๊ะมูล-ม.1/10No.20 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
371 27734 นันทิกานต์ แก้ววิเศษ-ม.1/10No.21 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
372 27735 น้ำฝน จันทกรณ์-ม.1/10No.22 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
373 27736 ปาริชาติ พลศักดิ์-ม.1/10No.23 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
374 27737 พัชราภา ไกรษี-ม.1/10No.24 ห้อง 525 Mr.Liu Bo ภาษาจีน
375 27738 พิมพ์ผกา มาพงษ์-ม.1/10No.25 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
376 27739 ภณิตา พลชัย-ม.1/10No.26 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
377 27740 มณีนุช ศรีสำอางค์-ม.1/10No.27 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
378 27741 รัตนาพร ชินกลาง-ม.1/10No.28 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
379 27742 วรัญญา แก้วคำ-ม.1/10No.29 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
380 27743 วรินยุพา ด่านอุดร-ม.1/10No.30 ห้องสมุด นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น
381 27744 ศิริพร เรืองฝาง-ม.1/10No.31 ห้อง 415 นางจตุพร พรเกียรติคุณ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
382 27745 สโรชา หารไชย-ม.1/10No.32 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
383 27746 สโรชินี วงแก้ว-ม.1/10No.33 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
384 27747 สิรภัทร แซ่ก้วย-ม.1/10No.34 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
385 27748 สุคนธวา บัวแก้ว-ม.1/10No.35 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
386 27749 สุฑิฌา เพ็งสว่าง-ม.1/10No.36 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
387 27750 สุธิมา เสียงใส-ม.1/10No.37 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
388 27751 สุรัสวดี สิงห์ทอง-ม.1/10No.38 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
389 27752 อารียา แก้วรักษา-ม.1/10No.39 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
390 27753 อารีลักษณ์ ทัดเทียม-ม.1/10No.40 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
391 27754 จักรินทร์ สมนึก-ม.1/11No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
392 27755 จีรศักดิ์ วิจันทร์-ม.1/11No.2 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
393 27756 ญาณวิทย์ แก้วโสพรม-ม.1/11No.3 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
394 27757 ณภัทร ภูมิจงรักษ์-ม.1/11No.4 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
395 27758 ทศวรรษ เชิงหอม-ม.1/11No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
396 27759 แทนคุณ สีดา-ม.1/11No.6 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
397 27760 ธนวิชญ์ ทิโน-ม.1/11No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
398 27761 ธิติวุฒิ บุญบำเรอ-ม.1/11No.8 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
399 27762 ปารวัฒน์ สิมณี-ม.1/11No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
400 27763 ปุณณเมธ ทาระ-ม.1/11No.10 ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตพิชืตโอเน็ต
401 27764 พรสวัสดิ์ ศรีเมือง-ม.1/11No.11 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
402 27765 พัสกร ธนะศรี-ม.1/11No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
403 27766 พีรพัฒน์ บุญเจริญ-ม.1/11No.13 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
404 27767 อนรรฆพงษ์ ทองสด-ม.1/11No.14 หัอง 324 นางสาวบังออน จุลพล ดาราศาสตร์
405 27768 อัษฎาวุธ ต้นสิน-ม.1/11No.15 ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตพิชืตโอเน็ต
406 27769 กรกนก จันทร์ดวง-ม.1/11No.16 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
407 27770 จิราพัชร สาลีพวง-ม.1/11No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
408 27771 ชฎาภรณ์ พวงจำปา-ม.1/11No.18 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
409 27772 ชัชธิดา ดาเดช-ม.1/11No.19 ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ อาชีพสู่อาเซียน
410 27773 ชุติกาญจน์ ยิ้มเกิด-ม.1/11No.20 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
411 27774 ทักษอร เอกศิริ-ม.1/11No.21 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
412 27775 เทวิกา กงแก้ว-ม.1/11No.22 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
413 27776 ธัญชนก มหานาม-ม.1/11No.23 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
414 27777 นริศรา แสนทวีสุข-ม.1/11No.24 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
415 27778 น้ำทิพย์ ปัจจิม-ม.1/11No.25 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
416 27779 นิษฐกานต์ คำเพราะ-ม.1/11No.26 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
417 27780 บุษบาวรรณ ชนะวงค์-ม.1/11No.27 ห้อง 122 นางจันทร์ทิวา อบทอง ยุวกวี
418 27781 ประภัสสร ผสมวงศ์-ม.1/11No.28 ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ อาชีพสู่อาเซียน
419 27782 ภัทรธิดา พันธ์ดี-ม.1/11No.29 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
420 27783 ภัทรวรรรณ บัวลา-ม.1/11No.30 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
421 27784 ภัทราภรณ์ ศิลาเณร-ม.1/11No.31 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
422 27785 ศรัญญา คำเพราะ-ม.1/11No.32 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
423 27786 สิรินยา ทองทวี-ม.1/11No.33 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
424 27787 สิรินัญญา ภูวะลี-ม.1/11No.34 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
425 27788 สุพิชญา บัวจูม-ม.1/11No.35 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
426 27789 สุพิชญาภรณ์ พวงจำปา-ม.1/11No.36 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
427 27790 สุมิตา จันใด-ม.1/11No.37 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
428 27791 เสาวลักษณ์ ดาดวง-ม.1/11No.38 ห้อง 528 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ KR English speaking club
429 27792 เหมือนตะวัน ชารี-ม.1/11No.39 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
430 27793 อัญชลี มีศรี-ม.1/11No.40 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
431 27807 ณัฎฐพัชร พรหมดี-ม.1/12No.1 ห้อง 413 นางสมรักษ์ เพชรผา เรารักสนุนไพรไทย
432 27347 ธนภัทร พูลสวัสดิ์-ม.1/12No.2 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
433 27348 ธนากร ทองลือ-ม.1/12No.3 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
434 27349 ปิยวุทธิ์ ทองลือ-ม.1/12No.4 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
435 27350 ภาสพงศ์ นวลรอด-ม.1/12No.5 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
436 27351 มาวิน พวงจำปา-ม.1/12No.6 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
437 27352 ราชันย์ดรา คานาลสำราญ-ม.1/12No.7 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
438 27353 อติเทพ ค้าโค-ม.1/12No.8 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
439 27354 กนกวรรณ ศรฤทธิ์-ม.1/12No.9 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
440 27928 กัลปังหา โฮมหุ้มแก้ว-ม.1/12No.10 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
441 27355 กัลย์กมล สารคาม-ม.1/12No.11 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
442 27356 กิตติญา ปัญญาเอก-ม.1/12No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
443 27357 ธนพร เลื่อนฤทธิ์-ม.1/12No.13 ห้อง 413 นางสมรักษ์ เพชรผา เรารักสนุนไพรไทย
444 27929 นาราภัทร คชแพทย์-ม.1/12No.14 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
445 27358 พิมพ์ผกา คำลือ-ม.1/12No.15 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
446 27359 พิริยากร คำภานิล-ม.1/12No.16 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
447 27360 ภวรัญชน์ เลิศผล-ม.1/12No.17 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
448 27361 มนัสนันท์ สว่างวัน-ม.1/12No.18 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
449 27362 สุชาวดี ปักปิ่น-ม.1/12No.19 ห้อง 413 นางสมรักษ์ เพชรผา เรารักสนุนไพรไทย
450 27363 สุรัสวดี อมร-ม.1/12No.20 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
451 26780 กิตติพงศ์ วันยาว-ม.2/1No.1 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
452 27318 เกียรติศักดิ์ วงศ์เจริญ-ม.2/1No.2 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
453 26781 จิตติพัฒน์ วรบุตร-ม.2/1No.3 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
454 26782 จีรวัฒน์ พิรุณ-ม.2/1No.4 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
455 26783 เจษฎา วงษ์ใหญ่-ม.2/1No.5 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
456 26784 ชนะชัย คณะรัตน์-ม.2/1No.6 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
457 26785 ธนพร พันธ์ทอง-ม.2/1No.7 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
458 26786 ธีรพงษ์ บุญนำ-ม.2/1No.8 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
459 26787 นิธิกร ถิ่นกำเเพง-ม.2/1No.9 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
460 26788 ภาณุวิชญ์ จันทร์ละออ-ม.2/1No.10 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
461 26789 ภูเมธ นราขจรวุฒิ-ม.2/1No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
462 27346 วิชยุตม์ สิงซอม-ม.2/1No.12 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
463 26790 ศักดิ์สิทธิ์ เหรียญทอง-ม.2/1No.13 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
464 26791 สกุลศักดิ์ บุญศักดิ์-ม.2/1No.14 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
465 26792 สิงขร ศิริมงคล-ม.2/1No.15 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
466 26793 อนุรักษ์ ทองทิพย์-ม.2/1No.16 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
467 26794 กัญญารัตน์ หนันกระโทก-ม.2/1No.17 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
468 26795 กัลยา แก้วศรี-ม.2/1No.18 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
469 26796 จุฑามาศ เหมือนมาตย์-ม.2/1No.19 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
470 26798 ณัฐธร ศรีเจริญ-ม.2/1No.20 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
471 26799 ทาริกา ทิพมาตย์-ม.2/1No.21 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
472 26800 ทิพย์นารี เพตาเสน-ม.2/1No.22 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
473 26801 ธนพร สาโรจน์-ม.2/1No.23 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
474 26802 บุญฑริก ศรทอง-ม.2/1No.24 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
475 26803 ปนัดดา บุญหล้า-ม.2/1No.25 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
476 26804 ปิยวรรณ พงษ์สุวรรณ์-ม.2/1No.26 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
477 26806 พรนิภา โกพล-ม.2/1No.27 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
478 26807 พรพิมล ศักดี-ม.2/1No.28 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
479 26808 มินตรา จันทร์พวง-ม.2/1No.29 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
480 26809 วาสนา สายโน-ม.2/1No.30 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
481 26810 ศิริกันยา ทานะ-ม.2/1No.31 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
482 26811 ศิริประภา วงศ์ประสาร-ม.2/1No.32 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
483 26812 ศิริภาภร ไทยโส-ม.2/1No.33 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
484 26813 สุภาพร สุขภาค-ม.2/1No.34 ห้อง 512 นางธนพร อาทิเวช ร้องเพลงสากล
485 26814 โสภิดา เกษแก้ว-ม.2/1No.35 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
486 26815 ณภัทร คำชมภู-ม.2/2No.1 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
487 26816 ณัฐกิตติ์ สันติเวศม์-ม.2/2No.2 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
488 26817 ธวัชชัย ป้องเศร้า-ม.2/2No.3 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
489 26818 ธีรศักดิ์ โพธิ์พุ่ม-ม.2/2No.4 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
490 26819 นพดล หล้าใต้-ม.2/2No.5 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
491 26820 ภาณุพงษ์ มิ่งเจริญ-ม.2/2No.6 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
492 26821 เรืองวิทย์ บุญบำเรอ-ม.2/2No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
493 26822 วัทธิกร รุ่งแสง-ม.2/2No.8 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
494 26823 วิทวัช เทพอาษา-ม.2/2No.9 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
495 26824 วุฒิพงษ์ ใบหอม-ม.2/2No.10 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
496 26825 ศิวกร สุขอ้วน-ม.2/2No.11 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
497 26826 สมศักดิ์ ก้านน้อย-ม.2/2No.12 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
498 26827 สุธี บุญสงค์-ม.2/2No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
499 26828 อภิเดช สุขอ้วน-ม.2/2No.14 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
500 26829 อุกฤษ อัมภรัตน์-ม.2/2No.15 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
501 26831 ชญานี พิมพ์สา-ม.2/2No.16 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
502 26832 ชลิดา โพธิ-ม.2/2No.17 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
503 26833 ฐิดารัตน์ เพ็ชรศิลา-ม.2/2No.18 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
504 26834 ธนพร สอนโคตร-ม.2/2No.19 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
505 26835 ธิดารัตน์ อินทรโคตร-ม.2/2No.20 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
506 26836 ปฐมาวดี สารบุญ-ม.2/2No.21 ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ อาชีพสู่อาเซียน
507 26837 ปิยวดี อสิพงษ์-ม.2/2No.22 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
508 26838 พรพิมล บุญไสย์-ม.2/2No.23 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
509 26839 พิมพ์พิศา ทับสมบัติ-ม.2/2No.24 ห้องปฏิบัติการอาหารอบ นางสุดใจ วงศ์คูณ อาชีพสู่อาเซียน
510 26840 พีรณัฐ กิ่งพิลา-ม.2/2No.25 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
511 26841 รุจิรา อุราเลิศ-ม.2/2No.26 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
512 26842 เรวดี นนทิจันทร์-ม.2/2No.27 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
513 26843 วัชรีพร บาสี-ม.2/2No.28 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
514 26844 ศศิประภา ทองทวี-ม.2/2No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
515 26845 ศุทธหทัย สังวาลย์-ม.2/2No.30 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
516 26846 โศภิต หงษ์ทอง-ม.2/2No.31 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
517 26847 สรัลรัตน์ วงษ์เกษมสิน-ม.2/2No.32 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
518 26848 สุดารัตน์ สายพงษ์-ม.2/2No.33 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
519 26849 อมรกานต์ ต้นจันดี-ม.2/2No.34 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
520 26850 อุทัยวรรณ พื้นพรม-ม.2/2No.35 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
521 26851 กฤษดา บัวงาม-ม.2/3No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
522 26852 กิตษฎา บุญอุ้ย-ม.2/3No.2 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
523 26853 คณิติน ไชยมา-ม.2/3No.3 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
524 26854 จักรพงษ์ อังครุฑ-ม.2/3No.4 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
525 26855 เจษฎา ศรีหาบุตร-ม.2/3No.5 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
526 26856 ชินธร สมวิเศษ-ม.2/3No.6 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
527 26857 ชินวัตร จอมทอง-ม.2/3No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
528 26858 ปิยวัฒน์ บัวจูม-ม.2/3No.8 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
529 26859 ภาสกร คำเพราะ-ม.2/3No.9 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
530 26860 วุฒิศักดิ์ สุขแสวง-ม.2/3No.10 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
531 26861 ศรายุทธ ภูมรี-ม.2/3No.11 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
532 26862 อนุภัทร เหล็กเพชร-ม.2/3No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
533 26863 อนุวัฒณ์ ชาลี-ม.2/3No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
534 26865 อินทรสิทธิ์ แก้วพวง-ม.2/3No.14 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
535 26866 เอกศักดิ์ แย้มสาลี-ม.2/3No.15 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
536 26867 กฤติพร ทาหอม-ม.2/3No.16 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
537 26868 กัลณิกา สารหงษา-ม.2/3No.17 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
538 26869 จิรัญญา บรรเทา-ม.2/3No.18 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
539 26870 ชัชนันท์ ชินวงศ์-ม.2/3No.19 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
540 26872 ณัฐธิดา ปานสุข-ม.2/3No.20 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
541 26873 ตะวัน ทาปลัด-ม.2/3No.21 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
542 26874 ธนพร สิมณี-ม.2/3No.22 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
543 26875 ปนัดดา บุคำ-ม.2/3No.23 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
544 26876 พรนภัส คูณชัย-ม.2/3No.24 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
545 26877 ภัคจิรา แสงใส-ม.2/3No.25 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
546 26878 ภัทรนันท์ การลุ-ม.2/3No.26 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
547 26879 ภีรดา น้อยพรม-ม.2/3No.27 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
548 26880 วริศรา บัวมาตร-ม.2/3No.28 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
549 26881 สุชาดา แสงใส-ม.2/3No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
550 26882 สุพรรวษา กฤษฎาชาตรี-ม.2/3No.30 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
551 26883 สุภัสรา สำราญ-ม.2/3No.31 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
552 26884 อริศรา เดชโชค-ม.2/3No.32 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
553 26885 อัจจิมา ชมวงศ์-ม.2/3No.33 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
554 26886 อัญชิษฐา บุตรมาลา-ม.2/3No.34 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
555 26887 อินทิรา ตะนะสุข-ม.2/3No.35 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
556 26888 กฤษณพงศ์ กิ่งบู-ม.2/4No.1 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
557 26889 ชัยณุวัฒน์ แสงซ้าย-ม.2/4No.2 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
558 26891 ณัฐวัฒน์ แก้วมานะ-ม.2/4No.3 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
559 26892 เบญจพล โคัวไพโรจน์-ม.2/4No.4 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
560 26893 ภัคพล ทองลือ-ม.2/4No.5 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
561 27831 มนัสวี แสงสุวรรณ-ม.2/4No.6 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
562 26895 วรวุฒิ บุญพิรินทร์-ม.2/4No.7 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
563 26896 วรสิทธิ์ แก้วศรีนนท์-ม.2/4No.8 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
564 26897 วุฒิพงศ์ หินอ่อน-ม.2/4No.9 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
565 26898 ศุภโชค ทองสุขนอก-ม.2/4No.10 ห้อง 111 นางวรรณภา ศรีใสย์ นักประดิษฐ์
566 26899 สุเมธ ประจิมนอก-ม.2/4No.11 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
567 26900 อมรชัย ทองพาทำ-ม.2/4No.12 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
568 26901 อาคเนย์ บุรีรัตน์-ม.2/4No.13 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
569 27886 อานนท์ แสนสมบัติ-ม.2/4No.14 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
570 26902 เอกชัย จำปาเรือง-ม.2/4No.15 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
571 26903 เอกชาติ คูณทวี-ม.2/4No.16 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
572 26904 กชกร มาพงษ์-ม.2/4No.17 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
573 26905 กนกวรรณ โทลา-ม.2/4No.18 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
574 26906 กฤติยา ลาพรมมา-ม.2/4No.19 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
575 26907 เกษมณี ศรีแก้ว-ม.2/4No.20 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
576 26908 ขฎาธาร วชิรเวช-ม.2/4No.21 ห้องสหกรณ์ นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร สหกรณ์
577 26909 จารุวรรณ ลีประโคน-ม.2/4No.22 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
578 26910 จิรนันท์ มหานาม-ม.2/4No.23 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
579 26911 ชฎาพร อารีย์-ม.2/4No.24 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
580 26912 ชนกนันท์ มุขขันธ์-ม.2/4No.25 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
581 26913 ชนิดา รักษาวงศ์-ม.2/4No.26 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
582 26914 ชลดา อิ่มอ้วน-ม.2/4No.27 ห้องสหกรณ์ นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร สหกรณ์
583 26915 ชลธิชา พละศักดิ์-ม.2/4No.28 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
584 26916 ดวงกมล พนม-ม.2/4No.29 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
585 26917 ทักษพร กุลาราช-ม.2/4No.30 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
586 26918 ธีรดา ภาดี-ม.2/4No.31 ห้องสหกรณ์ นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร สหกรณ์
587 26919 นันทิชา แสงสว่าง-ม.2/4No.32 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
588 26920 รัตน์ชนก ด้วงสังข์-ม.2/4No.33 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
589 26921 วรรณกาล ผลประเสริฐ-ม.2/4No.34 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
590 26923 วิไลวรรณ ศาลา-ม.2/4No.35 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
591 26924 สุธาสิณี พรมพื้น-ม.2/4No.36 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
592 27344 หทัยทิพย์ ศรีโนนม่วง-ม.2/4No.37 ห้องสหกรณ์ นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร สหกรณ์
593 26926 กฤตษนัย สิมณี-ม.2/5No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
594 26929 กิตติพงษ์ สุรวิทย์-ม.2/5No.2 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
595 27829 กิตติภณ พวงจำปา-ม.2/5No.3 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
596 26927 ชญานนท์ แก้วมณี-ม.2/5No.4 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
597 26928 ณธีนนท์ เอกสมภู-ม.2/5No.5 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
598 26930 เด่นชัย สินสว่าง-ม.2/5No.6 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
599 26931 ธนปาน วงษ์แก้ว-ม.2/5No.7 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
600 26933 ธีรพล เเก้วเกตุ-ม.2/5No.8 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
601 26934 นนทกานต์ อัมพร-ม.2/5No.9 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
602 26935 บุญเลิศ นารี-ม.2/5No.10 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
603 26936 ภานุวัฒน์ พละชาติ-ม.2/5No.11 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
604 26937 ภูริทัศน์ นามวงค์-ม.2/5No.12 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
605 26938 เมฆา บัวแก้ว-ม.2/5No.13 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
606 26939 วชิรวิทย์ หงษ์อินทร์-ม.2/5No.14 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
607 26941 อนุรักษ์ ทองใคร้-ม.2/5No.15 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
608 26942 กมลภัทร คำศรี-ม.2/5No.16 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
609 26943 กัญญณัฐ วงษ์แสวง-ม.2/5No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
610 26944 จุฑาวรรณ ไชยเชษฐ์-ม.2/5No.18 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
611 26945 ฉัตรฤดี สามสี-ม.2/5No.19 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
612 26946 ชลธิชา สายโอ่-ม.2/5No.20 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
613 26947 ธนพร เหรียญทอง-ม.2/5No.21 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
614 26948 ปฏฺิพร วงค์ชา-ม.2/5No.22 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
615 26949 ปนัดดา บุญพอ-ม.2/5No.23 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
616 26950 แพรพลอย ป้องเศร้า-ม.2/5No.24 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
617 26951 ภัทรธิดา มังษา-ม.2/5No.25 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
618 26952 ภัทราพร สาระภาพ-ม.2/5No.26 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
619 26953 โยษิตา บัวทอง-ม.2/5No.27 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
620 26954 รัตนวลี วงษ์ประเทศ-ม.2/5No.28 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
621 26955 วริตา นามวิชา-ม.2/5No.29 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
622 26956 วิลาวัณย์ คชแพทย์-ม.2/5No.30 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
623 26957 วิลาสินี บุญจันทร์-ม.2/5No.31 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
624 26958 สาวินี อุดมสันต์-ม.2/5No.32 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
625 26959 สิราวรรณ เหลาสิงห์-ม.2/5No.33 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
626 26960 สุตาภัทร ไชยดารา-ม.2/5No.34 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
627 26961 หฤทัย อินทร์ศร-ม.2/5No.35 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
628 26962 อรอนงค์ เเย้มพุฒ-ม.2/5No.36 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
629 26963 อริศรา บุญประกอบ-ม.2/5No.37 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
630 26964 กิตติศักดิ์ อุ่นอ่อน-ม.2/6No.1 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
631 26965 จิรโชติ ไกรจันทร์-ม.2/6No.2 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
632 26966 ณัฐชัย สินลับ-ม.2/6No.3 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
633 26967 ณัฐนันท์ คำตะลา-ม.2/6No.4 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
634 26968 ธงชัย ชิณวงค์-ม.2/6No.5 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
635 26969 เนติพงษ์ นนทา-ม.2/6No.6 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
636 26970 ปรมี ชูเลิศ-ม.2/6No.7 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
637 26971 พิพัฒพงค์ มีพันธ์-ม.2/6No.8 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
638 26972 ไพมณี สระทอง-ม.2/6No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
639 26973 โรจน์ระวี ณ อุบล-ม.2/6No.10 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
640 26975 วีรยุทธ หอมชื่น-ม.2/6No.11 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
641 26976 ศิริพงษ์ บัวงาม-ม.2/6No.12 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
642 26977 สิทธินันท์ ศิริยาน-ม.2/6No.13 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
643 26978 อธิราช เทียมคำ-ม.2/6No.14 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
644 26979 อนุชา สายพินิจ-ม.2/6No.15 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
645 26980 กนกอร วราบุตร-ม.2/6No.16 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
646 26981 กมลวรรณ ศรีจันทร์-ม.2/6No.17 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
647 26982 แก้วมณี ศรีสงคราม-ม.2/6No.18 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
648 26983 จิตษดา วิเศษสิงห์-ม.2/6No.19 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
649 26984 จิราภรณ์ ตะนะสุข-ม.2/6No.20 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
650 26985 จุฑาทิพย์ สมบัติ-ม.2/6No.21 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
651 26986 ณัฐธิดา ทาวงค์-ม.2/6No.22 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
652 26987 ธีรดา สุวรรณ์-ม.2/6No.23 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
653 26988 นพมาศ คงโคตร-ม.2/6No.24 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
654 26989 นันทรัตน์ คูณขุนทด-ม.2/6No.25 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
655 26990 ปนัดดา บรรลือเผ่าพงค์-ม.2/6No.26 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
656 26991 ปพิชญา สงเมือง-ม.2/6No.27 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
657 26992 พัชริดา วงค์พุฒ-ม.2/6No.28 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
658 26993 พิมยะดา พรหมเสนา-ม.2/6No.29 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
659 26994 มณนภา สักกุณี-ม.2/6No.30 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
660 26995 วิริญญา จันทสิงห์-ม.2/6No.31 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
661 26996 สุณิสา ศรีแก้วกุล-ม.2/6No.32 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
662 26997 สุธากุล พวงจำปา-ม.2/6No.33 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
663 26998 สุปราณี บุญเอนก-ม.2/6No.34 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
664 26999 สุภารัตน์ อินทพันธ์-ม.2/6No.35 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
665 27000 สุภาวดี สุนีย์-ม.2/6No.36 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
666 27001 อัจฉรา ประทุมรัตน์-ม.2/6No.37 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
667 27933 ทัศนีย์ ศรศิริ-ม.2/6No.38 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
668 27002 กฤษดา แก้วพวง-ม.2/7No.1 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
669 27003 กาจบดินทร์ พวงพั่ว-ม.2/7No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
670 27004 คุณาธิป ภูลทา-ม.2/7No.3 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
671 27005 จิรศักดิ์ ชากาศรี-ม.2/7No.4 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
672 27006 ชัยกมล สีสอนเหม่น-ม.2/7No.5 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
673 27007 ณัฐพงศ์ พร้อมพรม-ม.2/7No.6 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
674 27008 ธนกฤต บุญเสนอ-ม.2/7No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
675 27010 พสิษฐ์ ฮงทอง-ม.2/7No.8 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
676 27011 พีรภัทร เสาร์ชัย-ม.2/7No.9 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
677 27012 รามิล เมืองจันทร์-ม.2/7No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
678 27013 ศักรินทร์ หิปะนัส-ม.2/7No.11 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
679 27014 ศุภกิตติ์ ป้องเศร้า-ม.2/7No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
680 27015 สุทธิชัย เชื้อชม-ม.2/7No.13 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
681 27016 อภิรักษ์ สุระเสน-ม.2/7No.14 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
682 27017 อิสริยาพงศ์ อ่อนเกษ-ม.2/7No.15 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
683 27018 กัญญาณัฐ์ ค้ำชู-ม.2/7No.16 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
684 27019 กัลยา ธนะศรี-ม.2/7No.17 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
685 27020 กุลกัญญา วราพุฒ-ม.2/7No.18 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
686 27021 เกวลิน ศรีชัยวาน-ม.2/7No.19 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
687 27022 จริยา แสงกอง-ม.2/7No.20 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
688 27023 จุฑาทิพย์ น้อยสาลี-ม.2/7No.21 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
689 27024 ฐิดาภรณ์ พรมพื้น-ม.2/7No.22 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
690 27025 ฐิตินันท์ จงห่อกลาง-ม.2/7No.23 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
691 27026 ธัญญาลักษณ์ พันธ์มา-ม.2/7No.24 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
692 27009 นันทกร ผ่านพรม-ม.2/7No.25 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
693 27027 บุษรา แหลมไธสง-ม.2/7No.26 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
694 27028 เบญจมาภรณ์ เหมือนมาตย์-ม.2/7No.27 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
695 27029 ปนัดดา ไชยชนะ-ม.2/7No.28 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
696 27030 พรรณิภา บุญรินทร์-ม.2/7No.29 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
697 27031 พัชรินทร์ มังษา-ม.2/7No.30 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
698 27032 ศรัณย์พร เขียวอ่อน-ม.2/7No.31 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
699 27033 สกาวฟ้า บุญศักดิ์-ม.2/7No.32 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
700 27034 สุดารัตน์ สุโพธิ์-ม.2/7No.33 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
701 27035 สุภาพร บุญเริ่ม-ม.2/7No.34 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
702 27036 หทัยชนก เขียวอ่อน-ม.2/7No.35 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
703 27037 หยาดนภา ปัญญารัมย์-ม.2/7No.36 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
704 27038 อรปรียา กงทอง-ม.2/7No.37 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
705 27039 อรัญญา มุ่งหมาย-ม.2/7No.38 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
706 27040 ไกรฤทธิ์ สุภเกษ-ม.2/8No.1 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
707 27042 จีรภัทร มวลทอง-ม.2/8No.2 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
708 27043 ชนายุทธ สิมาขันธ์-ม.2/8No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
709 27044 ชัยวัฒน์ บุญบำเรอ-ม.2/8No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
710 27045 ฐิติพงษ์ บุญเพ็ง-ม.2/8No.5 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
711 27046 ณัฐวุฒิ เห็มภูมิ-ม.2/8No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
712 27047 ทีฆทัศน์ โคตะสา-ม.2/8No.7 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
713 27048 ธีรเดช ยิ้มเกิด-ม.2/8No.8 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
714 27049 ธีรภัทร์ อินทวงษ์-ม.2/8No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
715 27050 นันธพงษ์ โขสูงเนิน-ม.2/8No.10 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
716 27051 ปิยะวัฒน์ วรรณประภา-ม.2/8No.11 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
717 27052 พัชรพล สมปาน-ม.2/8No.12 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
718 27053 ภูมิพัฒน์ สนิท-ม.2/8No.13 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
719 27054 ยุทธนา มะลัย-ม.2/8No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
720 27055 ศศิพล ใจเย็น-ม.2/8No.15 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
721 27056 กนกวรรณ นครเจิม-ม.2/8No.16 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
722 27919 กัญญารัตน์ ดวงจันทร์-ม.2/8No.17 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
723 27057 กัลยาวดี จันดาบุตร-ม.2/8No.18 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
724 27058 กุลธิดา กิ่งคำ-ม.2/8No.19 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
725 27059 จิดาภา ห่วงเพชร-ม.2/8No.20 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
726 27060 จิรวรรณ์ ศรีหาบุตร-ม.2/8No.21 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
727 27061 ญาณภา ขันชะลี-ม.2/8No.22 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
728 27062 ดาริน แสงวิเศษ-ม.2/8No.23 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
729 27063 ธดาภรณ์ สมสอน-ม.2/8No.24 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
730 27064 นภัส ชวดรัมย์-ม.2/8No.25 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
731 27065 นันฑิกา แซ่เตีย-ม.2/8No.26 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
732 27066 นาตชา ป้อมพิทักษ์-ม.2/8No.27 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
733 27067 ปวันรัตน์ พื้นผา-ม.2/8No.28 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
734 27068 ปานชนก อาษากิจ-ม.2/8No.29 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
735 27069 พัชรภรณ์ ตรีสุวรรณธาร-ม.2/8No.30 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
736 27070 มนปริยา มีศรี-ม.2/8No.31 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
737 27071 รัตติยากร สายพินิจ-ม.2/8No.32 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
738 27072 รุ่งฤดี วงศ์ใหญ่-ม.2/8No.33 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
739 27342 วิยะดา ศรีวงค์-ม.2/8No.34 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
740 27073 วิยาดา ตะนะสุข-ม.2/8No.35 ห้องการเงิน นางสาวไอยเรศ โดดชัย นักการจัดการน้อย เฉพาะ ม.ต้น
741 27074 สุริยาการณ์ คำศรี-ม.2/8No.36 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
742 27076 อรณี ไตรรัตน์-ม.2/8No.37 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
743 27077 อรวรรณ สายลุน-ม.2/8No.38 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
744 27078 กิตติพันธุ์ บุญเสนอ-ม.2/9No.1 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
745 27079 จักรพันธ์ จันทร์ถา-ม.2/9No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
746 27080 จารุพงษ์ บัวแก้ว-ม.2/9No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
747 27081 เจษฎากร สุขเสริม-ม.2/9No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
748 27082 ชัชนันท์ บุตราช-ม.2/9No.5 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
749 27083 ชัยพร บรรณทิพย์-ม.2/9No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
750 27084 ณัฐพนธ์ สิงห์สวัสดิ์-ม.2/9No.7 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
751 27085 ดิษฐพงษ์ เขียวอ่อน-ม.2/9No.8 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
752 27086 ธีรยุทธ ชารีพันธ์-ม.2/9No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
753 27088 รณชัย คชรักษ์-ม.2/9No.10 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
754 27089 วรชัย คงชูศรี-ม.2/9No.11 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
755 27090 วรเมธ พิลา-ม.2/9No.12 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
756 27924 วันธงไชย ชราศรี-ม.2/9No.13 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
757 27091 ศุภกิตติ์ เกษแก้ว-ม.2/9No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
758 27092 สิรณ์วิชญ์ นาคำ-ม.2/9No.15 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
759 27093 เอกรินทร์ บัวเเก้ว-ม.2/9No.16 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
760 27094 กัลยรัตน์ เชื้ออุ่น-ม.2/9No.17 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
761 27095 ขวัญนภา ทองขาว-ม.2/9No.18 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
762 27096 จุฑาทิพย์ เครือบุตร-ม.2/9No.19 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
763 27097 ณัฐสุดา แสวงวงศ์-ม.2/9No.20 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
764 27098 ทักษพร ศรีปัตเนตร-ม.2/9No.21 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
765 27099 นภัส ปานช่วย-ม.2/9No.22 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
766 27100 นฤมล บุญหล้า-ม.2/9No.23 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
767 27101 นิธินี ปักแก้ว-ม.2/9No.24 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
768 27102 พรนภา ไชยโยธา-ม.2/9No.25 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
769 27103 พรรณนภา วัง-ม.2/9No.26 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
770 27104 พัชริดา ทองสุ-ม.2/9No.27 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
771 27105 พิมพ์พร อัมภรัตน์-ม.2/9No.28 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
772 27917 ระวิวรรณ คำซ้อน-ม.2/9No.29 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
773 27106 วิระกานต์ ภักดียุทธ-ม.2/9No.30 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
774 27107 ศาริณี สอใบ-ม.2/9No.31 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
775 27108 ศิริขวัญ นนทา-ม.2/9No.32 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
776 27109 สไบพร สะอาด-ม.2/9No.33 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
777 27110 สิริกร จันทรส-ม.2/9No.34 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
778 27111 สิริญญา มุ่งหม่าน-ม.2/9No.35 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
779 27112 สุณิสา แก้วรักษา-ม.2/9No.36 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
780 27113 สุพิชชา อ่อนเกษ-ม.2/9No.37 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
781 27114 สุวนันท์ นามาก-ม.2/9No.38 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
782 27115 เสาวลักษณ์ โพธิกุล-ม.2/9No.39 ห้อง 312 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์ผลงาน
783 27117 เจษฎา สุรวิทย์-ม.2/10No.1 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
784 27118 ฐิรวัฒน์ สินสมุทร์-ม.2/10No.2 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
785 27814 ทนงศักดิ์ กิ่งผา-ม.2/10No.3 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
786 27119 เทวฤทธิ์ กรีฑา-ม.2/10No.4 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
787 27120 นิติภูมิ ข่วงสิมมา-ม.2/10No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
788 27121 พัฒนวัฒน์ สาประวัติ-ม.2/10No.6 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
789 27122 วัชรพงษ์ สีหาพล-ม.2/10No.7 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
790 27900 หาญไชย หอชัย-ม.2/10No.8 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
791 27124 อานุภาพ บุญศักดิ์-ม.2/10No.9 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
792 27125 กิตติยาพร แสวงทรัพย์-ม.2/10No.10 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
793 27126 เกษมณี แซ่ตัง-ม.2/10No.11 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
794 27127 จารุวรรณ พงษ์อ่อน-ม.2/10No.12 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
795 27128 จิราพร สุพร-ม.2/10No.13 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
796 27129 ณัฐกมล สมนึก-ม.2/10No.14 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
797 27130 ณัฐพร สุรวิทย์-ม.2/10No.15 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
798 27131 ทิพมาศ ดวงแก้ว-ม.2/10No.16 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
799 27132 นงนภัส สันติเวศม์-ม.2/10No.17 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
800 27133 นภาอักษร คำศรี-ม.2/10No.18 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
801 27134 นันทิกานต์ บัวหอม-ม.2/10No.19 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
802 27135 นิฐานันท์ เขียวอ่อน-ม.2/10No.20 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
803 27136 ปรียา สายสุ้ย-ม.2/10No.21 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
804 27137 พฤกษา ใจเดช-ม.2/10No.22 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
805 27138 พัชราวดี วงศ์เจริญ-ม.2/10No.23 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
806 27140 แพรวไหม สาโสธร-ม.2/10No.24 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
807 27141 รุ่งทิวา สิงห์ซอม-ม.2/10No.25 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
808 27142 ลลิดา อินทพันธ์-ม.2/10No.26 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
809 27143 ลลิตา เชาวนพงษ์-ม.2/10No.27 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
810 27144 วราภรณ์ คำเพ็ชรดี-ม.2/10No.28 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
811 27145 วีรญา นาคศรีสุข-ม.2/10No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
812 27146 ศิริรัตน์ บัวลา-ม.2/10No.30 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
813 27147 สุธิชา เศรษฐพงษ์-ม.2/10No.31 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
814 27148 สุวิชาดา ศาลา-ม.2/10No.32 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
815 27149 หนึ่งฤทัย หนักแน่น-ม.2/10No.33 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
816 27150 หัทยาภรณ์ เกิดคง-ม.2/10No.34 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
817 27151 อรธิชา บุญทำมา-ม.2/10No.35 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
818 27152 อรนภา เสนาะ-ม.2/10No.36 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
819 27153 อรอุมา วงศ์จันทร์-ม.2/10No.37 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
820 27154 อัจฉรา อุดรพิมาย-ม.2/10No.38 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
821 27155 กนกศักดิ์ ชราศรี-ม.2/11No.1 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
822 27156 เจตน์สฤษฎิ์ บุญประเคน-ม.2/11No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
823 27157 โชคชัย พลศักดิ์-ม.2/11No.3 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
824 27158 ณรงค์ศักดิ์ สายบุบผา-ม.2/11No.4 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
825 27159 ณัฐวุฒิ ศรีชัย-ม.2/11No.5 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
826 27160 ณัฐวุฒิ กัญญา-ม.2/11No.6 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
827 27161 ธราธิป ศรีใส-ม.2/11No.7 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
828 27162 ปฏิภาณ โคตรวงค์-ม.2/11No.8 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
829 27163 ปณิธาน ชราศรี-ม.2/11No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
830 27164 ประกาศิต ทาลา-ม.2/11No.10 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
831 27166 วีระชัย แก้ววงษา-ม.2/11No.11 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
832 27167 อภิสิทธิ์ ทองแสน-ม.2/11No.12 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
833 27168 กมลชนก เหรียญทอง-ม.2/11No.13 ห้อง 126 นายสุพัฒน์ บุญนำ ภาษาพาสนุก
834 27324 กัลยกร บุญลา-ม.2/11No.14 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
835 27169 กายพิสุทธิ์ จีนารัตน์-ม.2/11No.15 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
836 27170 ชลชิชา นามสุวรรณ์-ม.2/11No.16 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
837 27171 ณัฐณิชา บุญศักดิ์-ม.2/11No.17 ห้อง 126 นายสุพัฒน์ บุญนำ ภาษาพาสนุก
838 27172 ธนาวดี นักคำพันธ์-ม.2/11No.18 ห้อง 126 นายสุพัฒน์ บุญนำ ภาษาพาสนุก
839 27173 นันธิดา จันทร์ละออ-ม.2/11No.19 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
840 27174 นุชนาฏ คำตะนิตย์-ม.2/11No.20 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
841 27176 ปรียาภรณ์ ทาระ-ม.2/11No.21 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
842 27177 ปิ่นมณี พิมพ์พัฒน์-ม.2/11No.22 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
843 27178 เป็นหนึ่ง สายวงศ์-ม.2/11No.23 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
844 27179 พัชราภรณ์ นรดิษฐ-ม.2/11No.24 ห้อง 126 นายสุพัฒน์ บุญนำ ภาษาพาสนุก
845 27180 พิชชาภา ทองทวี-ม.2/11No.25 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
846 27181 พิชญาภา ปักโคทะกัง-ม.2/11No.26 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
847 27182 พิมพิศา ศรีทากุล-ม.2/11No.27 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
848 27183 เพชราภรณ์ วงษ์ใหญ่-ม.2/11No.28 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
849 27184 ภัทรวดี ศรีหาภาค-ม.2/11No.29 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
850 27185 ภัทรสุดา ประสงค์ศิลป์-ม.2/11No.30 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
851 27186 มุธิตา สวัสดีมูล-ออก-ม.2/11No.31 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
852 27187 วชิราพรรณ คำมงคล-ม.2/11No.32 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
853 27188 วรรณพร อินทะวงษ์-ม.2/11No.33 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
854 27189 วริยา ขันสัมฤทธิ์-ม.2/11No.34 ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตพิชืตโอเน็ต
855 27190 ศศิวิมล เสียงใส-ม.2/11No.35 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
856 27191 ศิริวรรณ บัวหอม-ม.2/11No.36 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
857 27192 สวรส คงพุท-ม.2/11No.37 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
858 27193 อชิรญา สารีพันธ์-ม.2/11No.38 ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตพิชืตโอเน็ต
859 27194 กิตติพร ประสานพันธ์-ม.2/12No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
860 27195 ณัฎฐกรษ์ ศรีโคตร-ม.2/12No.2 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
861 27196 ณัฐวุฒิ อุ้มไธสง-ม.2/12No.3 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
862 27197 ธนวัฒน์ รองทอง-ม.2/12No.4 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
863 27198 นิติภูมิ เกษี-ม.2/12No.5 ห้อง 236 นางสาวอำไพวรรณ บุญยิ่ง นิทานคุณธรรม
864 27199 นิติรัฐการณ์ หมายสุข-ม.2/12No.6 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
865 27200 ปรมินทร์ พิมพ์พัฒน์-ม.2/12No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
866 27201 ศักดิ์ชัย ชาภักดี-ม.2/12No.8 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
867 27202 อภิชาต แก้วรักษา-ม.2/12No.9 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
868 26864 อรรถพล สังเสวี-ม.2/12No.10 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
869 27203 กัลย์สุดา พิมพ์โก่ง-ม.2/12No.11 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
870 27204 กุลธิดา ศรีษะมุข-ม.2/12No.12 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
871 27205 ณัฎจริฎา เพียขันทา-ม.2/12No.13 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
872 27206 นภัสสร อุ้ยเจริญ-ม.2/12No.14 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
873 27139 เพลินพิศ เรืองศรี-ม.2/12No.15 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
874 27207 เยาวภา ผสมวงค์-ม.2/12No.16 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
875 27175 รัชนี งามขำ-ม.2/12No.17 ห้อง 426 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท รักวิทย์พิชิต O-NETเฉพาะ ม.ต้น
876 26925 สุธิตา จารุวงศ์-ม.2/12No.18 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
877 27208 อารียา ประทุมรัตน์-ม.2/12No.19 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
878 26167 ณัฐกิตติ์ พลเสนา-ม.3/1No.1 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
879 26170 ธิติศักดิ์ วิลาวัลย์-ม.3/1No.2 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
880 26171 ธีรเทพ เหมะนัต-ม.3/1No.3 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
881 26172 ธีระ คำสาย-ม.3/1No.4 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
882 26173 นพรัตน์ สากุลา-ม.3/1No.5 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
883 26174 นันทวัฒน์ สายพินิจ-ม.3/1No.6 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
884 26175 ปฏิญญา จำปาสา-ม.3/1No.7 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
885 26176 พีรพัฒน์ เครือคุณ-ม.3/1No.8 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
886 26178 วีระพล ล้อมแก้ว-ม.3/1No.9 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
887 26179 ศักดา ล้อมสุจริต-ม.3/1No.10 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
888 26180 ศิริศักดิ์ บุญจันทร์-ม.3/1No.11 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
889 26181 สิทธิชัย อุดม-ม.3/1No.12 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
890 26182 อนุชา อินทรโคตร-ม.3/1No.13 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
891 26183 อรรถพล นามบุญเรือง-ม.3/1No.14 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
892 26184 จรรจิรา บุญถนอม-ม.3/1No.15 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
893 26185 ชญาภัส กิ่งพิลา-ม.3/1No.16 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
894 26755 ณัฏฐณิชา ทวีชัย-ม.3/1No.17 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
895 26186 ณัฐนิชา เลขสันต์-ม.3/1No.18 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
896 26187 ทิพยาภรณ์ ไกรรักษ์-ม.3/1No.19 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
897 26188 น้ำทิพย์ คำดี-ม.3/1No.20 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
898 26189 บัณฑิตา วะหลง-ม.3/1No.21 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
899 26190 เบญจมาศ เกษแก้ว-ม.3/1No.22 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
900 26191 พนิดา พิมพา-ม.3/1No.23 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
901 26193 พัชรินทร์ ห่อคำ-ม.3/1No.24 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
902 26194 ภัทรวดี โมดศิริ-ม.3/1No.25 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
903 26195 ภิราวรรณ สีหาบุตร-ม.3/1No.26 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
904 26196 มุตตา บุญอุ้ย-ม.3/1No.27 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
905 26197 ยุวรัตน์ ชาลี-ม.3/1No.28 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
906 26198 สิริประภา พิมพันธ์-ม.3/1No.29 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
907 26199 สุดารัตน์ ไชยพิมพ์-ม.3/1No.30 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
908 26200 สุนิดาภรณ์ คำบาล-ม.3/1No.31 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
909 26201 อภิญญา ห่อคำ-ม.3/1No.32 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
910 26203 อรวรรณ บุญทรัพย์-ม.3/1No.33 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
911 26204 อาทิตยา โทลา-ม.3/1No.34 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
912 26205 จีรศักดิ์ แก่นวงษ์-ม.3/2No.1 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
913 26206 ณัฐวิชญ์ ประมูลพงษ์-ม.3/2No.2 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
914 26208 เทพทัต อักษร-ม.3/2No.3 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
915 26209 ธนกร พิจารณ์-ม.3/2No.4 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
916 26210 ธนพร กะตะศิลา-ม.3/2No.5 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
917 26211 ธนากร สีดา-ม.3/2No.6 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
918 26212 ธีระ บุญประวัติ-ม.3/2No.7 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
919 26214 พงษศักดิ์ สุขอ้วน-ม.3/2No.8 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
920 26215 วัชรพล แซ่ตัง-ม.3/2No.9 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
921 26216 ศิวกร ศรีแจ้ง-ม.3/2No.10 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
922 26217 สงกรานต์ ประทาน-ม.3/2No.11 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
923 26218 สมาพล นวลหงษ์-ม.3/2No.12 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
924 26219 สุกฤต เหมือนมาตย์-ม.3/2No.13 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
925 26221 อิทธิพล บรรชิต-ม.3/2No.14 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
926 26222 กัลยาณี ศรเพชร-ม.3/2No.15 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
927 26223 กานต์ธิดา วงศ์ทะนันใจ-ม.3/2No.16 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
928 26224 ณัฐนันท์ สุนีพัฒน์-ม.3/2No.17 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
929 26225 ณัฐวดี พละศักดิ์-ม.3/2No.18 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
930 26226 ธัญกร สมอินทร์-ม.3/2No.19 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
931 26227 ธีรนันท์ จันทะครู-ม.3/2No.20 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
932 26228 นันทิดา ศรีพรม-ม.3/2No.21 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
933 26229 เนตรชนก สายสุ้ย-ม.3/2No.22 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
934 26230 ปภาดา สีหาบุตร-ม.3/2No.23 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
935 26232 รัชดาภรณ์ อุ่นจังหาร-ม.3/2No.24 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
936 26233 รัตนาภรณ์ บุญประวัติ-ม.3/2No.25 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
937 26235 วรรณภา กัลยลัง-ม.3/2No.26 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
938 26234 วราภรณ์ แย้มพุฒ-ม.3/2No.27 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
939 26236 วริศรา ปทุมรัตน์-ม.3/2No.28 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
940 26237 ศุภากร จังศิริมงคลชัย-ม.3/2No.29 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
941 26238 สรัญญา ดาประสงค์-ม.3/2No.30 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
942 26239 สุกัญญา สนคุ้ม-ม.3/2No.31 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
943 26240 สุทธิกานต์ สายตา-ม.3/2No.32 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
944 26241 อภิญญา สีส่วน-ม.3/2No.33 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
945 26242 อารีญา สำราญ-ม.3/2No.34 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
946 26243 ชาคลีย์ คำแสง-ม.3/3No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
947 26244 ชิษณุพงษ์ สุขประเสริฐ-ม.3/3No.2 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
948 26245 ณัฐพล จันทร์ไหล-ม.3/3No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
949 26246 ณัฐภูมิ วงค์อินทร์-ม.3/3No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
950 26247 ทศพร กงแก้ว-ม.3/3No.5 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
951 26248 ธนวิชญ์ พันธ์วิไล-ม.3/3No.6 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
952 26249 ธนากร พรมมาสุข-ม.3/3No.7 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
953 26250 นวพล สายธนู-ม.3/3No.8 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
954 26252 พันธกร ผสมวงศ์-ม.3/3No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
955 26253 ภาณุพงศ์ สุรวิทย์-ม.3/3No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
956 26254 เรืองศักดิ์ แก้วมณี-ม.3/3No.11 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
957 26255 วัชศิลป์ สุนทราชัย-ม.3/3No.12 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
958 26258 อดิศักดิ์ สุวรรณ์-ม.3/3No.13 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
959 26259 อานนท์ โขสูงเนิน-ม.3/3No.14 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
960 26260 กุลณัล มาสายออ-ม.3/3No.15 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
961 26261 เกษสุดา โคลกประโคน-ม.3/3No.16 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
962 26262 จิราพร ศรีอาจ-ม.3/3No.17 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
963 26263 จุฑารัตน์ คูหา-ม.3/3No.18 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
964 26264 ฐิติมา ไกรษี-ม.3/3No.19 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
965 26265 ณัฐริกา บุญคลี่-ม.3/3No.20 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
966 26266 ทัดดาว สุวรรณ-ม.3/3No.21 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
967 26267 ทิพวัลย์ พันธ์วิไล-ม.3/3No.22 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
968 26268 ธัญญาลักษณ์ จันทร์ถา-ม.3/3No.23 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
969 26269 ธิดารัตน์ บัวทุม-ม.3/3No.24 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
970 26270 นริศรา เที่ยงแน่-ม.3/3No.25 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
971 26271 นิภาภรณ์ เจริญ-ม.3/3No.26 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
972 26272 พิจิตรา วงษ์ประเทศ-ม.3/3No.27 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
973 26273 มัลลิกา บ่อคำเกิด-ม.3/3No.28 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
974 26274 รัชนีกร มาทัศน์-ม.3/3No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
975 26275 ศศิธร ห่วงเพชร-ม.3/3No.30 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
976 26276 สิรินทรา สีสังปัด-ม.3/3No.31 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
977 26277 สุจิรา เจริญศรี-ม.3/3No.32 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
978 26278 สุทธิดา อัมภรัตน์-ม.3/3No.33 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
979 26279 สุปันนารัตน์ จันทร์หนู-ม.3/3No.34 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
980 26280 อรปรียา มูลหาร-ม.3/3No.35 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
981 26281 คณาธิป อิ่มอ้วน-ม.3/4No.1 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
982 26282 จิราธีป ทิพย์รักษา-ม.3/4No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
983 26283 ฉัตรชัย ธรรมแก้ว-ม.3/4No.3 ห้อง 424 นายเฉลิม บัวสิงห์ หุ่นยนต์
984 26285 ธนดล มหาลี-ม.3/4No.4 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
985 26286 ธีระศักดิ์ สุขแสวง-ม.3/4No.5 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
986 26287 ภูมิรพี เงาศรี-ม.3/4No.6 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
987 26288 มงคลทรัพย์ สังขพงศ์-ม.3/4No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
988 26289 เมธิชัย ขำคม-ม.3/4No.8 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
989 26290 รตน พิมพา-ม.3/4No.9 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
990 26291 วชิระ วงศ์ประเทศ-ม.3/4No.10 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
991 26292 สราวุธ สำราญ-ม.3/4No.11 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
992 26293 สุทธิศักดิ์ สีแสด-ม.3/4No.12 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
993 26294 อัครพล พวงพลอย-ม.3/4No.13 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
994 26295 เอกพงษ์ สุขบรรเทิง-ม.3/4No.14 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
995 26296 เอกราช มงคลปรีดาไชย-ม.3/4No.15 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
996 26297 กัญญารักษ์ ตะเกียงผล-ม.3/4No.16 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
997 26298 จันทร์จิรา สนิท-ม.3/4No.17 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
998 26299 ชลิตา พื้นพรม-ม.3/4No.18 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
999 26300 ธนิศร นิลเนตร-ม.3/4No.19 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1000 26301 บัญจรัตน์ วอทอง-ม.3/4No.20 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1001 26302 เบญญา คำบาล-ม.3/4No.21 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1002 26303 ปนัทดา บุญแสง-ม.3/4No.22 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1003 26305 พรชิตา พันคำภา-ม.3/4No.23 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1004 26304 พรรณพัศษา วงศ์เจริญ-ม.3/4No.24 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1005 26306 พิมพ์ชนก เหมือนมาตย์-ม.3/4No.25 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1006 26308 ภัทรพร วงศ์ที-ม.3/4No.26 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1007 26309 รัมภานี แอนโก-ม.3/4No.27 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1008 26310 ลัดดา ฤกษ์สว่าง-ม.3/4No.28 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1009 26311 วนิดา ศรีชัยภูมิ-ม.3/4No.29 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1010 26312 วิชิตตา พุ่มจำปา-ม.3/4No.30 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1011 26313 สุดารัตน์ รินรมย์-ม.3/4No.31 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1012 26314 สุนิตรา ลุนผง-ม.3/4No.32 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1013 26315 อรัญญา อัมภรัตน์-ม.3/4No.33 ห้อง 316 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ กร.ร่วมใจเลิกใช้ภาษาวิบัติ
1014 26317 กรวิชญ์ พลดง-ม.3/5No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1015 26318 กฤษเพชร สายที-ม.3/5No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1016 26319 ฐปกรณ์ สมศรี-ม.3/5No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1017 26321 ทินกร โนนสัง-ม.3/5No.4 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1018 26322 ธนพัฒน์ บุญนำ-ม.3/5No.5 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1019 26324 ปิยะวุฒิ อินตะนัย-ม.3/5No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1020 26326 พรมพิทักษ์ เสนาะ-ม.3/5No.7 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1021 26328 รัฐพล บุญบรรจง-ม.3/5No.8 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1022 26329 วัฒนชัย อินอะนัน-ม.3/5No.9 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1023 26333 สุธนัย สืบสิงห์-ม.3/5No.10 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1024 26334 กนกวรรณ มูลสาร-ม.3/5No.11 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1025 26335 กัลยา สมบัติ-ม.3/5No.12 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1026 27335 เกศราภรณ์ กลีบจำปา-ม.3/5No.13 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1027 26336 จารุกัญญ์ พรมลา-ม.3/5No.14 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1028 26337 จุฑาทิพย์ สนิท-ม.3/5No.15 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1029 27896 ชิติมา ทุยดอย-ม.3/5No.16 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1030 26339 ณัฐกุล ชินบุตร-ม.3/5No.17 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1031 26340 ดรุณี บัวเกษ-ออก-ม.3/5No.18 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1032 26341 ธัญญาภรณ์ อ่อนเกษ-ม.3/5No.19 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1033 26342 พิมพ์ชนก เทพอาษา-ม.3/5No.20 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1034 26343 มินตรา ศรีนวล-ม.3/5No.21 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1035 26346 รณิดา แฝงทอง-ม.3/5No.22 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1036 26347 ลดาวัลย์ กาญจนลาภ-ม.3/5No.23 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1037 27850 วิไลภรณ์ ศรีคำ-ม.3/5No.24 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1038 26348 วิไลลักษณ์ มีพันธ์-ม.3/5No.25 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1039 26349 ศิริรัตน์ บัวศรี-ม.3/5No.26 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1040 26350 ศุภลักษณ์ หงษ์ทอง-ม.3/5No.27 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1041 26351 สรารัตน์ วิสุทธิ์-ม.3/5No.28 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1042 26352 สุดารัตน์ นุมขุนทด-ม.3/5No.29 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1043 26353 สุวคนธ์ แสงใส-ม.3/5No.30 ห้อง 411 นางชิดชนก สายบุปผา รักษ์โลก
1044 27864 อารดา ไกรสตรี-ม.3/5No.31 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1045 26354 กฤษณุพงษ์ พงษ์มณี-ม.3/6No.1 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1046 26355 กฤษดา จันดาบุตร-ม.3/6No.2 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1047 26356 จิรายุ คานเขต-ม.3/6No.3 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1048 26357 ธีรเดช บรรยงค์-ม.3/6No.4 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1049 27327 ปริญญา บุษภาค-ม.3/6No.5 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1050 26358 พงศกร แก้วกำ-ม.3/6No.6 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1051 27916 พชร ม่วงละออ-ม.3/6No.7 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1052 26359 พัชรพล ไม้ดัด-ม.3/6No.8 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1053 26360 พุฒินันท์ จันทร์มั่น-ม.3/6No.9 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1054 26361 ภูมินทร์ บุญเหลือง-ม.3/6No.10 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1055 26363 เมธีศักดิ์ ภาดี-ม.3/6No.11 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1056 26364 ศิวกร เหมือนมาตย์-ม.3/6No.12 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1057 26365 สิทธิศักดิ์ สุวรรณ์-ม.3/6No.13 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1058 27921 สิริวัฒน์ บัวทอง-ม.3/6No.14 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1059 26366 โสภณัฐ คำด้วง-ม.3/6No.15 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1060 26367 อธิป แก้วรักษา-ม.3/6No.16 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1061 26369 อัครพล ตุนา-ม.3/6No.17 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1062 26370 อัจฉริย คงสิม-ม.3/6No.18 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1063 26371 กนกภรณ์ วรรณรัตน์-ม.3/6No.19 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1064 26372 กรกนก สายลุน-ม.3/6No.20 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1065 26373 กฤษติยาภรณ์ ทองมาก-ม.3/6No.21 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1066 26374 กัญญาณัฐ วงศ์ทะนันใจ-ม.3/6No.22 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1067 26376 จิราภรณ์ นุมขุนทด-ม.3/6No.23 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1068 26377 ณัฐชา ตามสี-ม.3/6No.24 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1069 26378 ณัฐธิภรณ์ คำพันธ์-ม.3/6No.25 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1070 26380 เบญจมาศ บุญชาลี-ม.3/6No.26 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1071 26382 พิมพิศร ลัทธโล-ม.3/6No.27 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1072 26383 เพ็ญนภา สังข์ชม-ม.3/6No.28 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1073 26384 ภูสุดา วรภาพ-ม.3/6No.29 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1074 26385 มลฤดี พิลาทอง-ม.3/6No.30 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1075 27832 ระพีพรรณ อุทาธรณ์-ม.3/6No.31 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1076 26386 รังสิณี สวัสดิ์กุล-ม.3/6No.32 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1077 26388 ศิริวรรณ แก้วศรี-ม.3/6No.33 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1078 26389 สลิลทิพย์ เขียวอ่อน-ม.3/6No.34 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1079 26390 สุกัญญา สิมมาขันธ์-ม.3/6No.35 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1080 26391 อาทิตยา จันถา-ม.3/6No.36 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1081 26375 จนิตา กิ่งสุข-ม.3/6No.37 ห้อง 125 นางสาวอุทัย สิงหาภู พัฒนาภาษากระตุ้นปัญญาพัฒนาชีวิต
1082 26392 ก้องภพ บัวลา-ม.3/7No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1083 26393 จิรศักดิ์ ชราศรี-ม.3/7No.2 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1084 26394 ณัฐตพล บุญรัตน์-ม.3/7No.3 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1085 26395 ณัฐนันท์ สุฉายา-ม.3/7No.4 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1086 26396 ทวีศักดิ์ คึขุนทด-ม.3/7No.5 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1087 26398 ทิวากรณ์ สีหาบุตร-ม.3/7No.6 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1088 26400 นรภัทร พิมเสน-ม.3/7No.7 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1089 26403 ภูวดล พรมดี-ม.3/7No.8 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1090 26405 มฆวัน วรรณทอง-ม.3/7No.9 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1091 26404 มนต์นัทธ์ ทองมี-ม.3/7No.10 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1092 27326 วิสุทธิ จำลองพันธ์-ม.3/7No.11 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1093 26406 เศรษฐพงษ์ สมนึก-ม.3/7No.12 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1094 26407 สุกัลย์ ทวีฃัย-ม.3/7No.13 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1095 26408 อนุชา แอนโก-ม.3/7No.14 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1096 26753 เอกนุพล พงษ์ทอง-ม.3/7No.15 ห้องตัดผมชาย นายนุชิต ศุภพินิจ ตัดผมชาย
1097 27839 ขนิษฐา วงษ์ใหญ่-ม.3/7No.16 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1098 26409 จารุวรรณ ใจกว้าง-ม.3/7No.17 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1099 26410 จุฑาทิพย์ แหล่งหล้า-ม.3/7No.18 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1100 26411 จุฬาลักษณ์ บุญจันทร์-ม.3/7No.19 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1101 26412 ชลิตวรรณ จันทร์เต็ม-ม.3/7No.20 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1102 26413 ชลิตา สุรวิทย์-ม.3/7No.21 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1103 26415 ฐิติมา วิเศษ-ม.3/7No.22 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1104 26416 ทิพยรัตน์ โสลุน-ม.3/7No.23 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
1105 26417 นิภาวรรณ ประจำ-ม.3/7No.24 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
1106 26418 ปิยะดา ทองสุ-ม.3/7No.25 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1107 27341 พลอยพรรณ เทพเสนา-ม.3/7No.26 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1108 26419 พัชรลักษณ์ สะอาด-ม.3/7No.27 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1109 26420 พิมญาดา บุญรินทร์-ม.3/7No.28 ห้องศิลปะ นางสาวธัญญาลักณ์ วิทา ศิลปะกับชีวิต
1110 26421 พิมลรัตน์ ทองเหลา-ม.3/7No.29 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1111 26422 พิมลรัตน์ พรมล้วน-ม.3/7No.30 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1112 26424 ยุพารัตน์ พงษ์มณี-ม.3/7No.31 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1113 26425 รัตติกาล จันทร์สิงห์-ม.3/7No.32 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1114 26426 ศรินยา กิ่งพิลา-ม.3/7No.33 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1115 26427 ศิริรัตน์ พรมมา-ม.3/7No.34 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1116 26428 สุรางคนา สุวรรณโชติ-ม.3/7No.35 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1117 26430 เกียรติ์กวี ทองเบ้า-ม.3/8No.1 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1118 26431 จีรวัฒน์ สีหาบุตร-ม.3/8No.2 ห้อง 235 นางสาวอำภา จันทร์ผาย สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
1119 26432 เฉลิมชัย พรหมประดิษฐ์-ม.3/8No.3 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1120 26433 ทินกร อินทรโคตร-ม.3/8No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1121 26436 นภัส ประสังติโย-ม.3/8No.5 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1122 26437 ปฏิวัติ ศรีหาบุตร-ม.3/8No.6 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1123 26438 พงษ์อนันต์ วรเลิศ-ม.3/8No.7 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1124 26439 พัชรพล พึ่งภพ-ม.3/8No.8 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1125 26440 พายุพัตร วงศ์ใหญ่-ม.3/8No.9 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1126 26441 ภานุพงศ์ แก้วพวง-ม.3/8No.10 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1127 26442 ยุทธกานต์ รองทอง-ม.3/8No.11 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1128 26444 ศักดิ์สิทธิ์ ม่วงศรี-ม.3/8No.12 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1129 26445 สิทธิชัย นารินรักษ์-ม.3/8No.13 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1130 26446 สุทธิพงศ์ บัวหอม-ม.3/8No.14 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1131 26447 อัษฎาวุธ บุญรัตน์-ม.3/8No.15 ห้อง 237 นายทศพล ศรีนวล ภาพยนตร์สั้น
1132 26448 กัณฐมณี ประเสริฐศรี-ม.3/8No.16 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1133 26449 คณิตา ชุมวงศ์-ม.3/8No.17 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1134 26450 คณิศร ศรีลัย-ม.3/8No.18 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1135 26451 จุฑารัตน์ จงรักษ์-ม.3/8No.19 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1136 26452 จุรีมาศ บุญเชิญ-ม.3/8No.20 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1137 26453 ชรินดา ทองลือ-ม.3/8No.21 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1138 26454 ชาลิสา สร้อยศรี-ม.3/8No.22 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1139 26455 ณัฐนันท์ บุญเจริญ-ม.3/8No.23 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1140 26456 ณิชกานต์ นวลศิริ-ม.3/8No.24 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1141 26457 ปริมชุตา คำสวัสดิ์-ม.3/8No.25 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1142 26458 ปิยวรรณ วงศ์กันยา-ม.3/8No.26 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1143 26460 มณีรัตน์ แสงคำ-ม.3/8No.27 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1144 26461 เยาวลักษณ์ ทาหอม-ม.3/8No.28 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1145 26462 วรัญญา หาญขุนทด-ม.3/8No.29 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1146 26463 วิชชุดา คำอุดม-ม.3/8No.30 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1147 26464 วิชชุดา สะอาด-ม.3/8No.31 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1148 26465 ศรัญญา สระทอง-ม.3/8No.32 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1149 26466 ศศิกานต์ อินศวร-ม.3/8No.33 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1150 26467 แสงนภา แก้วคำไสย์-ม.3/8No.34 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1151 26468 อนิตยา พลศักดิ์-ม.3/8No.35 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1152 26459 อภิรมณ์ฤดี ผ่านพรม-ม.3/8No.36 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1153 26469 อารยา คำกิ่ง-ม.3/8No.37 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1154 26470 ก้องภพ จำปาใด-ม.3/9No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1155 26471 เกริกเกียรติ บุญเชิญ-ม.3/9No.2 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1156 26472 จักรพันธ์ จันทร์เพชร-ม.3/9No.3 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1157 26473 ชัยอนันต์ คำเอี่ยม-ม.3/9No.4 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1158 26474 ธีระพงค์ ปีมา-ม.3/9No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1159 26475 ธีระพล จันทร์แจ้ง-ม.3/9No.6 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1160 26476 นพรัตน์ มั่นยืน-ม.3/9No.7 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1161 26477 นวพล บุญปัญญา-ม.3/9No.8 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1162 26479 เปมกรรชัย แหล่งหล้า-ม.3/9No.9 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1163 26480 ภานุวัฒน์ สิมณี-ม.3/9No.10 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1164 26482 ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ซอม-ม.3/9No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1165 26484 ศุภดนัย สุวรรณหงษ์-ม.3/9No.12 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1166 26485 ศุภลักษณ์ รัตนารี-ม.3/9No.13 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1167 26486 กัญญารัตน์ สิงห์ซอม-ม.3/9No.14 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1168 26487 กาญจนา ทาริน-ม.3/9No.15 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1169 26488 กาญจนา สายเพชร-ม.3/9No.16 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1170 26490 เขมิกา สักกุณี-ม.3/9No.17 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1171 26491 จิราวรรณ สมวงค์-ม.3/9No.18 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1172 26492 ณัฐพร แก้วแดง-ม.3/9No.19 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1173 26493 ทักษพร คูณเรือง-ม.3/9No.20 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1174 26494 ธรชญาณ์ ดาดวง-ม.3/9No.21 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1175 26495 ธัญญาพร ดวงจันทร์-ม.3/9No.22 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1176 26496 ธัญญาลักษณ์ สว่างพัฒนกุล-ม.3/9No.23 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1177 26497 นงคราญ มีพันธ์-ม.3/9No.24 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
1178 26498 นิตยา ฉลาดแย้ม-ม.3/9No.25 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1179 26499 นุชจรี สายลุน-ม.3/9No.26 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1180 26500 บัณฑิตา จันเทวา-ม.3/9No.27 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1181 26501 ผกากรอง พิมเงิน-ม.3/9No.28 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1182 26502 พรรณพร มุระดา-ม.3/9No.29 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1183 26503 พิมพ์พลอย เสนาภักดิ์-ม.3/9No.30 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1184 26504 รัตนาพร ช่วงชัย-ม.3/9No.31 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1185 26505 รุ่งนภา พลรักษ์-ม.3/9No.32 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1186 26506 ลลิตา ธรรมคุณ-ม.3/9No.33 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1187 26776 ศศิพิมพ์ คมกฤษ-ม.3/9No.34 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1188 26483 ศิริวรรณ พากเพียร-ม.3/9No.35 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1189 26507 สุภาวดี วิไลย-ม.3/9No.36 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1190 26508 อุทัยวรรณ ทองนาค-ม.3/9No.37 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1191 26509 กฤติพงษ์ แสงสาย-ม.3/10No.1 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1192 27922 กฤษกร ปลื้มกมล-ม.3/10No.2 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1193 26510 จักรกฤษ พวงอินทร์-ม.3/10No.3 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1194 27813 จันทรพิสิทธิ์ พิศเพ็ง-ม.3/10No.4 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1195 26511 ชยากร โคนัก-ม.3/10No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1196 26512 ชัชพงศ์ แก้วรักษา-ม.3/10No.6 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1197 26513 ณัฐพงศ์ พันธ์ขาว-ม.3/10No.7 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1198 26514 ธัชกร ยอดอินทร์-ม.3/10No.8 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1199 26515 นราวิชญ์ จันทา-ม.3/10No.9 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1200 26516 นฤพล เชิงหอม-ม.3/10No.10 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1201 26517 นันทกร เนื้อไม้หอม-ม.3/10No.11 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1202 27923 พงศกร ปลื้มกมล-ม.3/10No.12 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
1203 26519 ภูวดล พวงอก-ม.3/10No.13 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1204 26520 รัชชานนท์ สรรพศรี-ม.3/10No.14 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1205 26521 วรวิธ อุตส่าห์-ม.3/10No.15 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1206 26522 ศักดา สืบวงค์-ม.3/10No.16 ห้อง 315 นางกนกวรรณ ก้อนคำ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1207 26523 สิรภพ อดุลเดช-ม.3/10No.17 ห้อง 314 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ คอมพิวเตอร์
1208 26524 เอกพงษ์ ทานะ-ม.3/10No.18 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1209 26525 กมลชนก ทองทวี-ม.3/10No.19 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1210 26526 จันทร์วิภา สายทอง-ม.3/10No.20 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1211 26528 จิราภา บัวหอม-ม.3/10No.21 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1212 26529 จีรนันท์ เสาะรัมย์-ม.3/10No.22 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1213 26530 ชุติกาญจน์ กิตติโชค-ม.3/10No.23 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1214 26531 ณัฏฐนิภา นันทา-ม.3/10No.24 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1215 26532 ณัฐกมล บุญเชิญ-ม.3/10No.25 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
1216 26533 ณัฐญาภรณ์ ธรรมวิเศษ-ม.3/10No.26 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1217 27809 ดรุณี อิ่มเต็ม-ม.3/10No.27 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1218 26535 ธาดารัตน์ กาละเมฆ-ม.3/10No.28 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1219 26537 เบญญาภา สาออน-ม.3/10No.29 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1220 26598 ประภัสสร สุรวิทย์-ม.3/10No.30 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1221 26538 พนิดา พันรอบ-ม.3/10No.31 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1222 26539 มุฑิตา แสงใส-ม.3/10No.32 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
1223 26540 ยอดดวงใจ สุขอ้วน-ม.3/10No.33 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1224 26541 รรินทิพย์ พวงเพชร-ม.3/10No.34 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1225 26542 วชิรภรณ์ สายที-ม.3/10No.35 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1226 27925 วรรณิภา สีดาแก้ว-ม.3/10No.36 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1227 26543 ศิรประภา บุญล้อม-ม.3/10No.37 ห้อง 127 นางเมตตา พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน
1228 26544 สิริยากร แก้วรักษา-ม.3/10No.38 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1229 26545 สุธิดา ประทุมศรี-ม.3/10No.39 ใต้อาคาร 5 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน มวยไทยสมัครเล่น
1230 26547 สุมลฑา คำมูล-ม.3/10No.40 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1231 26549 กรวิชญ์ บุรีวงศ์-ม.3/11No.1 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1232 26550 จักรพรรดิ ยอดยาน-ม.3/11No.2 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1233 26551 จุฑาภัทร สรรพศรี-ม.3/11No.3 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1234 26552 ฐาปกรณ์ เอกศิริ-ม.3/11No.4 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1235 26553 ธีร์ธวัช ขันเขตต์-ม.3/11No.5 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1236 26554 ยุทธิวงศ์ เลื่อนฤทธิ์-ม.3/11No.6 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล นายกงจักร บัวลา ดนตรีสากล
1237 26555 เรืองชัย บุญบำเรอ-ม.3/11No.7 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1238 26556 อนุวัฒน์ เสียงหวาน-ม.3/11No.8 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1239 26557 อโนชา พงษ์สัจจา-ม.3/11No.9 สนามฟุตบอล นายอุดมศักดิ์ สีแสด ฟุตบอล เฉพาะ ม.ต้น
1240 26558 กนกณัชรดา พื้นผา-ม.3/11No.10 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1241 26560 เกวลิน พวงจำปา-ม.3/11No.11 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1242 26561 เกษสุดา สงค์เมือง-ม.3/11No.12 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1243 26562 จิราพร บุญเชิญ-ม.3/11No.13 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1244 26563 จีรนันท์ พิมพันธ์-ม.3/11No.14 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1245 26564 ชนนิกานต์ น้อยแก้ว-ม.3/11No.15 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
1246 26565 ชมพูนุช สิงห์ซอม-ม.3/11No.16 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1247 26566 ชลัลธร เชื้อทุม-ม.3/11No.17 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1248 26567 ณัฐชา พุฒพวง-ม.3/11No.18 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1249 26568 ดุษฎี เพชรผา-ม.3/11No.19 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1250 26569 ทยิดา ชาญชิตร-ม.3/11No.20 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1251 26570 นพวรรณ ปัญญาเสน-ม.3/11No.21 หัอง 324 นางสาวบังออน จุลพล ดาราศาสตร์
1252 26571 นราทิพย์ สิงห์งาม-ม.3/11No.22 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1253 26572 ปณิชา ศรเพชร-ม.3/11No.23 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1254 26573 ปรางทิพย์ โสดา-ม.3/11No.24 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1255 26574 ปรียาทิพย์ ทิพย์รักษา-ม.3/11No.25 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1256 26575 ปานไพลิน จันดาบุตร-ม.3/11No.26 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1257 26576 ปิยธิดา วราพุฒ-ม.3/11No.27 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1258 26577 ปิยะธิดา ขันเขตต์-ม.3/11No.28 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1259 26578 ปิยะพัชร์ แก้วบุญเรือง-ม.3/11No.29 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1260 26579 ปิยะมาภรณ์ กรวยสุวรรณ-ม.3/11No.30 ห้อง 514 นางสุกัญญา แก้วเกาะ Crossword game
1261 26580 ปิยะวรรณ ชราศรี-ม.3/11No.31 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1262 26546 ปุญญาภา ศรีละพล-ม.3/11No.32 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1263 26581 พรพรรณ บ้านยาง-ม.3/11No.33 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1264 26582 พิมพ์นิภา บุญถา-ม.3/11No.34 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1265 26583 พิมพ์มาดา ภูบัวเพชร-ม.3/11No.35 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1266 26584 เพ็ญพิชชา แสนคุ้ม-ม.3/11No.36 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1267 26585 เพนกวิน อัมภรัตน์-ม.3/11No.37 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1268 26586 ภัทรธิดา เจริญรักษ์-ม.3/11No.38 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1269 26587 ภัทรลดา คำเพราะ-ม.3/11No.39 หน้าห้องตัดผมชาย นายอาวิรุทธ์ สีดา คนรักเสียงเพลง
1270 26588 รัตนวัลย์ ปทุมมาศ-ม.3/11No.40 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1271 26589 อิสริยาภรณ์ บุญนำ-ม.3/11No.41 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1272 26590 กวิณภพ พรหมศรี-ม.3/12No.1 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1273 26751 จารุภัทร ทองเสี่ยน-ม.3/12No.2 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1274 26754 ณัฐวุทฒ์ พรมมี-ม.3/12No.3 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1275 26591 ธนรุจน์ สุขสกุล-ม.3/12No.4 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1276 26592 ปัณณรุจน์ วุฒิวิทยาสิทธิ์-ม.3/12No.5 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1277 26593 พงศ์ดนัย ทองทวี-ม.3/12No.6 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1278 26594 วัชธนชัย สายสุ้ย-ม.3/12No.7 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1279 26595 เอกรินทร์ สิทธิวงษา-ม.3/12No.8 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1280 26596 ดวงธนาทิพย์ ผาสมวงค์-ม.3/12No.9 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1281 26597 ประกายดาว อินธิเดช-ม.3/12No.10 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1282 27920 ปัตติมา มนตรี-ม.3/12No.11 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1283 26599 พัทยาณี เครือบุตร-ม.3/12No.12 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1284 26423 มินตรา พุ่มพฤกษา-ม.3/12No.13 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1285 26429 อัญมณี ศรีรักษา-ม.3/12No.14 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1286 26548 อารียา กิ่มเกลี้ยง-ม.3/12No.15 ห้อง EP 1 นางสาวสมหมาย พูนทา Drama
1287 25749 ชินวัตร เจริญนาม-ม.4/1No.1 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1288 27794 ณัฐวุฒิ บ้านสระ-ม.4/1No.2 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1289 25589 ณัฐสิทธิ์ คำศรี-ม.4/1No.3 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1290 27795 ทักษ์ดนัย ฉิมประสงค์-ม.4/1No.4 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1291 25792 ธวพล คูณขุนทด-ม.4/1No.5 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1292 27796 ประเสริฐ ภักดีเจริญ-ม.4/1No.6 ห้อง 128 นางจรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา เฉพาะ ม.4 ที่บกพร่องทางภาษาไทย
1293 25876 ปิยศักดิ์ สายสว่าง-ม.4/1No.7 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1294 27797 ภัทรธิดา ผ่องใส-ม.4/1No.8 หน้าห้องฝ่ายพัฒนานักเรียน นายปัญญา พิมพ์หมื่น YC : Youth Counselor
1295 25759 วิทยา เจริญพงษ์-ม.4/1No.9 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1296 27798 วุฒิชัย สมหวัง-ม.4/1No.10 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1297 27799 สุทธิพงษ์ พรำนัก-ม.4/1No.11 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1298 25888 สุวัฒน์ชัย ขันชัย-ม.4/1No.12 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1299 25604 กนกวรรณ จันทร์แจ้ง-ม.4/1No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1300 25726 กมลวรรณ คุ่ยสมใจ-ม.4/1No.14 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1301 25921 กัณญาภัค จันทรส-ม.4/1No.15 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1302 25606 กิติญา ใจเป็น-ม.4/1No.16 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1303 27800 กุลสิริ บุญสาลี-ม.4/1No.17 ห้อง 126 นายสุพัฒน์ บุญนำ ภาษาพาสนุก
1304 25566 ขวัญฤทัย สาวิลุน-ม.4/1No.18 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1305 25770 จุฑารัตน์ สุวรรณพงษ์-ม.4/1No.19 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1306 25773 ชลธิชา พโยหา-ม.4/1No.20 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1307 25895 ณัฐกานต์ มีพิมพ์-ม.4/1No.21 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1308 25569 ณัฐวดี สว่างโสดา-ม.4/1No.22 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1309 27801 ปริยนุช ทองบุตร-ม.4/1No.23 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1310 25777 ปาณิสรา ภาดี-ม.4/1No.24 ศาลาแปดเหลี่ยม นายภรภัทร เจริญธง ภาษาลาว
1311 27802 ปิยวรรณ ลุนศรี-ม.4/1No.25 ห้อง 128 นางจรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา เฉพาะ ม.4 ที่บกพร่องทางภาษาไทย
1312 27803 พิกุล บุญอำนวย-ม.4/1No.26 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1313 27804 ภัทรดา บาสี-ม.4/1No.27 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1314 27805 มัญฑิตา คำสาศิลป์-ม.4/1No.28 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1315 25655 รัญชิดา สุวรรณดี-ม.4/1No.29 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1316 25618 วรรณภา นามนาง-ม.4/1No.30 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1317 25862 วัชราภรณ์ พืชศรี-ม.4/1No.31 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1318 25863 วิไลวรรณ คำศรี-ม.4/1No.32 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1319 25698 ศศิธร ศิริปี-ม.4/1No.33 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1320 27806 สราวลี บุตรแดง-ม.4/1No.34 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1321 25866 สิตานันท์ ภูติยา-ม.4/1No.35 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1322 25784 อริสา รุ่งแสง-ม.4/1No.36 ห้อง 128 นางจรูญศรี ศรีสุธรรม พลังภาษา เฉพาะ ม.4 ที่บกพร่องทางภาษาไทย
1323 27808 อัจฉรา ทัดเทียม-ม.4/1No.37 ห้อง 525 Mr.Liu Bo ภาษาจีน
1324 25744 อารยา คุณสาร-ม.4/1No.38 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1325 26764 จิรวรรณ แซ่เตีย-ม.4/1No.39 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1326 27931 อรนัท ชัชวาลปรีชา-ม.4/1No.40 ห้อง 525 Mr.Liu Bo ภาษาจีน
1327 25869 เจริญชัย เชียวสกุล-ม.4/2No.1 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1328 25748 เจริญพร พันธ์คำ-ม.4/2No.2 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1329 27810 เฉลิมศักดิ์ แม่นทอง-ม.4/2No.3 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1330 25666 ชลนธาร อุทานุเคราะห์-ม.4/2No.4 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1331 25587 ฐิระศักดิ์ สมใจ-ม.4/2No.5 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1332 25669 ณัฐวุฒิ คำสอน-ม.4/2No.6 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1333 27811 ทวีชัย ยันตะพันธ์-ม.4/2No.7 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1334 25570 ธนากร บุญถนอม-ม.4/2No.8 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1335 25831 ธันยธร ทองสุข-ม.4/2No.9 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1336 25753 ปิยสิทธิ์ สายสว่าง-ม.4/2No.10 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1337 27812 พีรวัตร เหลาสิงห์-ม.4/2No.11 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1338 25639 วิชิต พูลเพิ่ม-ม.4/2No.12 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1339 25599 ศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่-ม.4/2No.13 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1340 25641 ศุภวิชญ์ บัวลอย-ม.4/2No.14 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1341 25886 สุทธิศักดิ์ ไม่หวั่น-ม.4/2No.15 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1342 27815 จุฑามาศ ทองบุตร-ม.4/2No.16 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1343 25892 เจนจิรา ประสานสุข-ม.4/2No.17 ห้องปฎิบัติอาหาร นางสมใจ คำศรี แกะสลักผักผลไม้
1344 27816 ชนันญา จุลแดง-ม.4/2No.18 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1345 25898 ธิดารัตน์ พันธ์งาม-ม.4/2No.19 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1346 25814 นัทพร แก้วคำชาติ-ม.4/2No.20 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1347 25649 นันทวรรณ สุระเสน-ม.4/2No.21 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1348 27817 พรพรรณ แสงโยจารย์-ม.4/2No.22 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1349 27818 มนทิราลัย ศรเพชร-ม.4/2No.23 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1350 25574 รัชฎาภรณ์ เสนาะศัพท์-ม.4/2No.24 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1351 25982 รุ่งฤดี โคตะมะ-ม.4/2No.25 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1352 25861 วริษฐา ศรีสุข-ม.4/2No.26 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1353 25576 วาสนา ไชยสิทธ์-ม.4/2No.27 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน นางธนาภา คำผุย ทูบีนัมเบอร์วัน
1354 26149 สมฤดี อริยชาติ-ม.4/2No.28 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1355 25621 สาวิตรี ศรีเสริม-ม.4/2No.29 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1356 27819 สุดารัตน์ สิงห์ซอม-ม.4/2No.30 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1357 25906 สุนันทา จันทรัตน์-ม.4/2No.31 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1358 27820 สุนิสา ไชยเพ็ชร-ม.4/2No.32 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1359 25581 สุปราณี พลชัย-ม.4/2No.33 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1360 25782 อมรินทรา พละศักดิ์-ม.4/2No.34 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1361 25785 อริสา บุญเชิญ-ม.4/2No.35 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1362 27821 อารียา ใหญ่ผา-ม.4/2No.36 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1363 25704 อุทัยทิพย์ สาระชาติ-ม.4/2No.37 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1364 27822 กรีตินันท์ บุญบำเรอ-ม.4/3No.1 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1365 25545 กิติศักดิ์ คำเรืองศรี-ม.4/3No.2 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1366 25746 คมชาญ พันธ์เลิศ-ม.4/3No.3 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1367 25747 เงิน สังวาลย์-ม.4/3No.4 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1368 25709 จิระเดช ทองสุ-ม.4/3No.5 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1369 27823 ชิณวัฒน์ เงาศรี-ม.4/3No.6 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1370 25711 ณัฐวุฒิ สารสุข-ม.4/3No.7 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1371 25670 ดิเรกรัตน์ สิงห์ครุธ-ม.4/3No.8 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1372 24994 ดิศานุวัตร เงานอ-ม.4/3No.9 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1373 25671 ทักษิน แสวงพันธ์-ม.4/3No.10 รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน รอลงทะเบียน
1374 26148 ธีรยุทธ สอนจันทร์-ม.4/3No.11 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1375 25549 ธีรวัฒน์ สุรวิทย์-ม.4/3No.12 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1376 25838 ภานุพงศ์ อุ่นจิตร-ม.4/3No.13 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1377 25841 วชิราทิพย์ ห่วงเพชร-ม.4/3No.14 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1378 25885 สิทธิภาคย์ อารีย์-ม.4/3No.15 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1379 27824 สิรวิชญ์ วงค์เศษ-ม.4/3No.16 ห้อง 235 นางวรรธนา บัวแก้ว รักษ์ไทย
1380 25763 สุพจน์ สมนึก-ม.4/3No.17 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1381 25565 กรรณิการ์ บุญอาษา-ม.4/3No.18 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1382 27825 จันทิรา ชื่นอารมณ์-ม.4/3No.19 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1383 27826 จุฑามาศ บุญพอ-ม.4/3No.20 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1384 25894 ฐิติมา พัดไทสง-ม.4/3No.21 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1385 25730 ดลยา บุดดีสุข-ม.4/3No.22 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1386 25731 ทิพากร น้ำจันทร์-ม.4/3No.23 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1387 25899 นัทธ์ชนัน พลศักดิ์-ม.4/3No.24 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1388 25933 นันทนา ทาระ-ม.4/3No.25 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1389 25816 ปภัสพิมพ์ ปาปะแพ-ม.4/3No.26 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1390 25901 ปวีณา ภาดี-ม.4/3No.27 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1391 25653 ปัชญาภรณ์ เขียวอ่อน-ม.4/3No.28 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1392 27827 ปิยะดา ไกรษี-ม.4/3No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1393 2592 ปิยะธิดา นันติเชีย-ม.4/3No.30 ใต้หอประชุมโรงเรียน นายสำราญ เจริญชัย ปิงปอง-เฉพาะนักกีฬาปิงปองทีมโรงเรียน
1394 25981 รัตนาภรณ์ สุรวิทย์-ม.4/3No.31 ห้องศิลปะ นายแสงทอง บริสาร ศิลปะ
1395 27828 วนิดา เฒ่าบุตรศรี-ม.4/3No.32 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1396 25656 วรนุช คำหมู-ม.4/3No.33 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1397 25860 วรัญญา สุขเสริม-ม.4/3No.34 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1398 25743 สุดารัตน์ สิงห์ซอม-ม.4/3No.35 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1399 25580 สุทธิดา แสงวิเศษ-ม.4/3No.36 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1400 25907 อภิฤดี คำเกตุ-ม.4/3No.37 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1401 25702 อรอนงค์ สิมณี-ม.4/3No.38 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
1402 27830 อริสรา ผ่องราษี-ม.4/3No.39 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1403 25584 ขวัญชัย กิ่งทอง-ม.4/4No.1 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1404 25626 จิรายุ วันชัย-ม.4/4No.2 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1405 25665 เจริญชัย พุทธเจริญ-ม.4/4No.3 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1406 25590 ดุลยฤทธิ์ โนนสัง-ม.4/4No.4 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1407 25830 ธนธรณ์ เสาะรัมย์-ม.4/4No.5 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1408 25548 ธนาชัย เสนาะศัพท์-ม.4/4No.6 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1409 25796 ธีรพัฒน์ กิ่งพิลา-ม.4/4No.7 อุตสาหกรรม2 นานพัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
1410 25717 ปุระชัย มีอำนาจ-ม.4/4No.8 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1411 25878 เปรม สารการ-ม.4/4No.9 อุตสาหกรรม2 นานพัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
1412 27833 วิชิตชัย หันไชยเนาว์-ม.4/4No.10 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1413 25554 ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์วิไล-ม.4/4No.11 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1414 25882 ศิวดล บัวภา-ม.4/4No.12 ห้อง 238 นางณภัค สิมณี ยุวประกันภัย1
1415 25722 อัครยา บุญรัตน์-ม.4/4No.13 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1416 25723 อัมรินทร์ ยอดพงษา-ม.4/4No.14 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1417 25805 เอกกวี อินตะนัย-ม.4/4No.15 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1418 25806 เอกภพ ดาราดี-ม.4/4No.16 ห้องดนตรีพื้นเมือง นางสาวประดิษฐ์ พละศักดิ์ ดนตรีพื้นเมือง
1419 25725 กมลวรรณ จันทา-ม.4/4No.17 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1420 25767 กาญจนสุดา ยมบิน-ม.4/4No.18 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1421 27834 กิตติภา แก้วกลม-ม.4/4No.19 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1422 25851 จิราพร สายบุบผา-ม.4/4No.20 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1423 27325 จุติพร เทศนา-ม.4/4No.21 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1424 25608 ชลลดาวรรณ พื้นอินทร์-ม.4/4No.22 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1425 25852 ชลิตา โพธิ์ขาว-ม.4/4No.23 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1426 27835 ญาลักษณ์ นะรัยรัมย์-ม.4/4No.24 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1427 27836 ณัฐณิชา ลินลาศ-ม.4/4No.25 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1428 25812 ทิพวรรณ สุกันต์-ม.4/4No.26 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1429 25651 นิศาชล หินแดง-ม.4/4No.27 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1430 25654 พรรณนารา ประสมวงค์-ม.4/4No.28 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1431 25738 วชรินทรา อรรถสิงห์-ม.4/4No.29 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1432 27837 วรรัตน์ บุญรัตร์-ม.4/4No.30 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1433 25575 วสุนธรา สายบุปผา-ม.4/4No.31 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1434 25739 ศยามล สิงห์คาม-ม.4/4No.32 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1435 25905 ศิริวิภา บุญอาษา-ม.4/4No.33 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1436 27838 ศุธิดา ไกรษี-ม.4/4No.34 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1437 25700 สุดาภา บัวพันธ์-ม.4/4No.35 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย นางเด่นดวง ยศวิจิตร ดนตรีไทย
1438 27840 สุทธิดา ฤกษ์สว่าง-ม.4/4No.36 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1439 25988 สุภัทรา จำปาเรือง-ม.4/4No.37 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1440 25583 อุษา เศษธรรม-ม.4/4No.38 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1441 27841 กรรณิการ์ ศรีรักษา-ม.4/4No.39 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1442 25705 กฤษณนันท์ พิมพร-ม.4/5No.1 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1443 25870 ชนกนันท์ เกื้อกาญจน์-ม.4/5No.2 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1444 25871 ชนะชัย นันทา-ม.4/5No.3 อุตสาหกรรม2 นานพัฒนา พานจำนงค์ งานผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ
1445 27842 ชาญวิทย์ ศรีแก้ว-ม.4/5No.4 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1446 25715 นฤชา ดาดวง-ม.4/5No.5 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1447 27843 นฤดล ณ ลี-ม.4/5No.6 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1448 25673 ประกิต เปรี่ยมสติ-ม.4/5No.7 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1449 27844 ประเสริฐ แถวสระบุศย์-ม.4/5No.8 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1450 25913 ปิยวัฒน์ บุญเชิญ-ม.4/5No.9 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1451 25757 รชต พิลาสุข-ม.4/5No.10 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1452 27845 วัชระ อินอร่าม-ม.4/5No.11 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1453 27846 วิทยา ภูเขียว-ม.4/5No.12 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1454 27847 ศักดินนท์ พันธ์คำ-ม.4/5No.13 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1455 27848 กนกพร เอกศิริ-ม.4/5No.14 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1456 27849 กนกวรรณ มีศรี-ม.4/5No.15 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1457 25727 จันทร์ยุลา เชาว์ดี-ม.4/5No.16 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1458 25769 จินดารัตน์ เปรียญ-ม.4/5No.17 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1459 25645 จิราภรณ์ พวงจำปา-ม.4/5No.18 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1460 25607 จิราวรรณ อัมภรัตน์-ม.4/5No.19 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1461 25966 ดวงกมล ผุยพรม-ม.4/5No.20 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1462 27851 ทิพย์วิภา พื้นพรม-ม.4/5No.21 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1463 25897 ธิดารัตน์ ดำริห์-ม.4/5No.22 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1464 25934 ปณิดา พละศักดิ์-ม.4/5No.23 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1465 25735 ปิยวรรณ มีพันธ์-ม.4/5No.24 ใต้ถุนอาคาร3 นางดารุณี อัมภรัตน์ เสริมสวยสตรี
1466 25817 ปิยะธิดา นวลศิริ-ม.4/5No.25 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1467 25977 พรทิพย์ ศิริยานต์-ม.4/5No.26 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1468 27852 พรธิดา พฤกษชาติ-ม.4/5No.27 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1469 27853 วารุณี จุมพลมา-ม.4/5No.28 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1470 25780 วิราภรณ์ ศรีรักษา-ม.4/5No.29 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1471 25822 สุนิสา แสงคำ-ม.4/5No.30 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1472 25701 สุพิชญา วรรณศรี-ม.4/5No.31 สระว่ายน้ำ นางสาววาสนา บวกไธสง กีฬาทางน้ำ
1473 25949 อนันยา เลื่อนลอย-ม.4/5No.32 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1474 27854 อรยา พุฒพวง-ม.4/5No.33 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1475 25783 อริสา คำสุ่ย-ม.4/5No.34 ห้องธนาคารโรงเรียน นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง ธนาคารโรงเรียน
1476 27855 เกรียงไกร ศิริบูรณ์-ม.4/6No.1 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
1477 27856 จตุพร ศิรนัย-ม.4/6No.2 ห้อง 221 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ คณิตพิชืตโอเน็ต
1478 27857 จิรพงษ์ บุญสอาด-ม.4/6No.3 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1479 25588 ณพวิทย์ บุตรมาลา-ม.4/6No.4 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1480 25714 ธีระพงศ์ สิงห์ซอม-ม.4/6No.5 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1481 25550 นุรัฐดล คำผา-ม.4/6No.6 ห้อง 217 นางสาววิไล อุกาพรหม พอเพียงเลี่ยงชีพ เฉพาะ ม.4/9
1482 25836 พีรดนย์ นรดิษฐ-ม.4/6No.7 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
1483 25839 ภูวฤทธิ์ ปัญญาดี-ม.4/6No.8 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1484 25880 วราวุฒิ สายบุบผา-ม.4/6No.9 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
1485 27858 วิชยุตม์ ไชยโพธิ์-ม.4/6No.10 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
1486 25558 สหรัฐ สุขวงค์-ม.4/6No.11 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1487 27859 อิสระพงษ์ ราชภักดี-ม.4/6No.12 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนฤมล สินธุรัตน์ จรวดขวดน้ำ
1488 25564 กมลวรรณ บุตรศรี-ม.4/6No.13 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1489 25890 กุสุมา บุญเชิญ-ม.4/6No.14 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม งานประดิษฐ์ใบตอง
1490 25922 เกศกนก ศรีแก้ว-ม.4/6No.15 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1491 25644 เขมิกา พวงจำปา-ม.4/6No.16 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1492 27860 จุฑาทิพย์ ศิริปี-ม.4/6No.17 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1493 25965 ณัตตยา พิมพ์แมน-ม.4/6No.24 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1494 25813 นภเกตน์ เพียรไธสง-ม.4/6No.18 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1495 27861 นฤมล บุญรัตน์-ม.4/6No.19 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1496 25856 บงกชกร หมื่นสุข-ม.4/6No.20 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1497 27862 พิมลภัทร ศิริโท-ม.4/6No.21 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน นางธนาภา คำผุย ทูบีนัมเบอร์วัน
1498 25573 มัทนา โพธิกุล-ม.4/6No.22 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1499 25941 เยาวลักษณ์ บุญนำ-ม.4/6No.23 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1500 25616 ราตรี หอมกลาง-ม.4/6No.25 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1501 25779 ลาวดี คำแสนราช-ม.4/6No.26 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1502 25819 วราภรณ์ เชื้อชม-ม.4/6No.27 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1503 25695 วราวรรณ มีพันธ์-ม.4/6No.28 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1504 27863 วิลาวัณย์ มั่งกลิ่น-ม.4/6No.29 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1505 25619 ศิริวรรณ พันธ์ผา-ม.4/6No.30 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1506 27329 สรินทิพย์ สุวรรณชัยรบ-ม.4/6No.31 ห้องประชาสัมพันธ์ นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ประชาสัมพันธ์
1507 27865 สาวิตรี อยู่ประเสริฐ-ม.4/6No.32 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1508 25659 สุภาพร ชราศรี-ม.4/6No.33 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1509 27866 อโณทัย จันทะเกษ-ม.4/6No.34 ห้อง 517 นางสาวกุสุมา คชแพทย์ สนุกกับคำศัพย์
1510 27867 ธีรพัฒน์ พรมประเสริฐ-ม.4/7No.1 หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ หมากรุกไทย
1511 25954 นที อัมภรัตน์-ม.4/7No.2 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1512 25596 พัฒนาการ แสวงพันธ์-ม.4/7No.3 ห้อง 528 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ KR English speaking club
1513 25887 รัชชานนท์ แก้วมณี-ม.4/7No.4 ห้อง 528 นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์ KR English speaking club
1514 25840 รัฐวุฒิ แก้วจันทร์-ม.4/7No.5 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1515 27868 วรากร ผลทรัพย์ภิญโญ-ม.4/7No.6 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1516 25917 วราวุธ โพธิกุล-ม.4/7No.7 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1517 25842 วัชรกิติ สมศรี-ม.4/7No.8 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1518 27869 วัฒณา จันลา-ม.4/7No.9 ห้องแนะแนว นายดิลก คำเพราะ guidance education
1519 27870 วิชชากร นวลศิริ-ม.4/7No.10 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1520 27871 สุทธิชาติ เผื่อแผ่-ม.4/7No.11 สนามวอลเล่ย์บอล นายกงจักร บัวลา วอลเล่ย์บอล
1521 25889 องค์กร สมหวัง-ม.4/7No.12 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1522 25563 อิทธิฤทธิ์ วิลาวัลย์-ม.4/7No.13 สนามบาสเกตบอล นายณฤภง ศรีละพล นักศึกษาวิชาทหาร
1523 27872 กรรณิกา บุญจันทร์-ม.4/7No.14 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1524 27873 เกษวดี เวียงคำ-ม.4/7No.15 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1525 25686 จิรชยาอร วงศ์ใหญ่-ม.4/7No.16 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1526 27874 ชญาดา พื้นไธสง-ม.4/7No.17 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1527 27875 ชลธิชา วันตา-ม.4/7No.18 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1528 25568 ชุติมา ใสดี-ม.4/7No.19 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1529 25927 ณัฐชา จันทะสาร-ม.4/7No.20 ห้อง 112 นางสุภาวดี สมบูรณ์ นักประดิษฐ์กับคณิตศาสตร์
1530 27876 ธนานิตย์ ใจตรง-ม.4/7No.21 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1531 25611 ธัญวรัตน์ นัยเนตร-ม.4/7No.22 ห้องฟิตเนสโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชยพล สุริยะโชติ ฟิตเนส
1532 25732 ปรรัตน์ ศรีรักษา-ม.4/7No.23 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1533 27877 ปิ่นมณี แก้วบัวเคน-ม.4/7No.24 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1534 25683 พนิดา พาหา-ม.4/7No.25 ห้องเกษตรกรรม นางอรพิน วงศ์ปัดสา พืชสมุนไพร
1535 27334 ภริดา พวงพันธ์-ม.4/7No.26 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1536 25572 ภัทรวรรณ วรษา-ม.4/7No.27 ใต้หอประชุม นายสมศักดิ์ นาเรือง เถ้าแก่น้อย
1537 27878 รัตนา บุญอาษา-ม.4/7No.28 ห้องสมุด นางสกุลรัตน์ ทองแสน ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
1538 27879 ศศิมาภรณ์ บุญศักดิ์-ม.4/7No.29 ห้อง 216 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม นาฏศิลป์
1539 25864 ศิรินญา จ้อยนิล-ม.4/7No.30 ห้องเกษตรกรรม นางอรพ