Online Certificates

เกียรติบัตรการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "ผู้ลงชื่อรับใบงานฯ"

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ "

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร " Poppular Vote และ การจัดกิจกรรมชุมนุม "