ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
(Area Management Support System : AMSS++)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร)

ช่องทางการเข้าสู่ระบบ AMSS++
(กรณีเส้นทางใดเชื่อมต่อไม่ได้หรือช้ากรุณาเข้าอีกช่องทางที่เหลือ)

ช่องทาง บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT)
http://122.154.155.30

ช่องทาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) หรือ MoeNet
http://182.93.169.154

http://122.154.155.30/amssplus

http://182.93.169.154/amssplus


เว็บไซต์ กพร.สพฐ. คู่มือระบบ ข่าวการ Update ระบบ การ Dowload เวอร์ชั่นล่าสุด


ระบบ AMSS (แบบสอบถาม/คลังข้อมูลเขต)

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบทดสอบ / คลังข้อสอบเขตพื้นที่การศึกษา (โมดูลใหม่ 10 ตุลาคา 2557)